English | German | Russian | Czech

naproti Czech

Meaning naproti meaning

What does naproti mean in Czech?

naproti

opposite (stav) na protilehlém místě  Ten pán od nás odešel, ale myslím, že teď je naproti. (pohyb) na protilehlé místo  Když nám vše ukázala, rozloučila se a šla k sousedům naproti.

naproti

opposite vyjadřuje polohu na protilehlém místě  Bydlíme u hlavní silnice naproti nádraží. (pohyb) směrem k přibližující se osobě  Vlak by měl přijet každou chvíli; půjdu mamince naproti na nádraží. bez ohledu na (okolnosti)  Naproti očekávání nezaměstnanost neklesla ani v letních měsících.

Translation naproti translation

How do I translate naproti from Czech into English?

Synonyms naproti synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as naproti?

Grammar naproti grammar

What are the grammatical properties of naproti in Czech?

naproti · preposition

+
++

Examples naproti examples

How do I use naproti in a sentence?

Simple sentences

Naproti nádraží je banka.
There is a bank in front of the station.
Naši rodiče bydlí hned naproti přes ulici.
Our parents live right across the street from us.

Movie subtitles

Naproti tomu zakladatel dynastie Ming 21 let stavěl zeď, více než 20 mil dlouhou kolem hlavního města Nanjing.
By contrast, it took the founder of the Ming dynasty 21 years to build a wall more than 20 miles long around his capital city, Nanjing.
Naproti tomu, mně není neznámá, takže vás doprovodím a nasměruji.
In contrast, it is not unknown to me, so I will accompany you and provide direction.
Lady Belthamová si na noc pronajala byt naproti vězení.
Lady Beltham had rented a flat at gold price for night in front of the prison.
Naproti panu Arnemu seděl kurát.
Seated on the other side of Sir Arne was the curate.
Kupuji ten dům. ten pěkný, opuštěný dům naproti vašemu.
I'm buying the house. that nice, deserted house across from yours.
jede naproti náčelník na poradu.
There's the chief riding out to meet him now for a powwow.
Ti naproti staví jednu zeď za druhou. Ale oheň se pokaždé dostane skrz.
They build wall after wall over there, but the fire keeps chewing its way through.
Vstupenky jsou tam naproti.
Not here.
Anno, naproti je zasypaná polovina osazenstva.
Anna. Half the miners are buried over there.
Sedm. Seřazených naproti zdi.
Seven of them lined up against a wall.
Ty naproti.
The other door.
Pamela vám šla naproti na nádraží. Tudy.
Pamela's gone to meet you at the station.
Naproti přes ulici od statisíce amerických škol jsou do prodejen, obchodů a restaurací zaváděny atraktivní hry.
Across the street from 100,000 American schools attractive games are installed in stores, shops and restaurants.
Seděl jsem v budově naproti přes ulici a sledoval .
I sat in the building across the street and watched you.

News and current affairs

Východní myšlení je naproti tomu abduktivní, takže se pohybuje od pragmatismu k odhadování dalších kroků.
Eastern thinking, by contrast, has been abductive, moving from pragmatism to guessing the next steps.
Naproti tomu finanční pobídky by zřejmě uspěly, protože vykácet les kvůli získání pastviny není natolik výnosné, aby to zemědělce přimělo vzdát se výplat za ochranu půdy.
On the other hand, financial incentives would probably succeed, because cutting down forest to create pastureland is not profitable enough to induce farmers to forego payments for protecting the land.
Naproti tomu ti, kdo vládnou na základě sdílené víry, si jednání nemohou dovolit, protože by podkopalo víru samotnou.
By contrast, those who rule according to a shared belief cannot afford to negotiate, for that would undermine the belief itself.
Naproti tomu Řecko je pod vlivem silné dovozní lobby.
Greece, on the other hand, is under the influence of a strong import lobby.
Naproti tomu dotování současné neefektivní solární energie nebo etanolu je většinou jen mrháním peněz, z něhož mají prospěch partikulární zájmy.
By contrast, subsidizing current, ineffective solar power or ethanol mostly wastes money while benefiting special interests.
Vzpoura proti generaci rodičů a znovuobjevení tradičních morálních postojů naproti tomu Francii zachrání - takové politické sdělení lze velmi dobře vztáhnout na otázky typu školství a přistěhovalectví, které mohou dominovat v předvolební kampani.
By contrast, rebelling against one's parents' generation and rediscovering traditional moral stances will save France - a message that is highly applicable to issues, such as education and immigration, that may dominate the electoral campaign.
Naproti tomu jiní dárci věnují vyšší částky, obvykle pouhé hrstce organizací vybraných na základě jejich povědomí o tom, co daná charita dělá.
By contrast, other donors give larger sums, usually to only a handful of charities chosen on the basis of some knowledge about what the charity is doing.
Naproti tomu Spojené státy měly od roku 1865 kontinentálně založenou ekonomiku imunní proti rozpadu podél národnostních linií.
By contrast, America has had a continental-scale economy immune from nationalist disintegration since 1865.
Naproti tomu Obama by vytvářel větší deficity - jeho zvýšení výdajů je mnohem vyšší než zvýšení daní -, z čehož vyplývá nutnost výrazného růstu daní v budoucnu.
Obama, by contrast, would run larger deficits - his spending increase is much larger than his tax increase - which imply large tax hikes in the future.
Skeptici naproti tomu zastávají názor, že americká ekonomika již obsahuje zárodky vlastního společensko-ekonomického úpadku.
By contrast, skeptics hold that the US economy already contains the seeds of its own socio-economic decline.
Naproti tomu zaměstnanost u středně kvalifikovaných, úřednických i dělnických profesí se propadla, zejména v průmyslové výrobě.
By contrast, employment in middle-skill, white-collar, and blue-collar occupations fell, particularly in manufacturing.
Naproti tomu vzpomínky, které na starosti amygdala, jsou nevědomé.
In contrast, memories mediated by the amygdala are unconscious.
Naproti tomu Francie zřejmě výstražné mene tekel nepostřehla.
France, by contrast, does not appear to have noticed the writing on the wall.
Naproti tomu nákladný Kjótský protokol zabrání pouhým 1400 úmrtím na malárii ročně.
By contrast, the expensive Kyoto Protocol will prevent just 1,400 deaths from malaria each year.

Are you looking for...?