English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB naprogramovat IMPERFECTIVE VERB programovat

naprogramovat Czech

Synonyms naprogramovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as naprogramovat?

naprogramovat Czech » Czech

programovat dát do programu

Conjugation naprogramovat conjugation

How do you conjugate naprogramovat in Czech?

naprogramovat · verb

Examples naprogramovat examples

How do I use naprogramovat in a sentence?

Movie subtitles

Nelze vás naprogramovat.
You cannot be programmed.
Jedna oblast pro zkoumání je lekářská hypotéza že mysl může být permanentně zlepšená. skrz operaci a enzymatické obohacení. tím využívají nepoužitých částí mozku. Můžeš to naprogramovat?
One area for investigation is the doctors' hypothesis. that the mind can be permanently improved. through surgery and enzyme enrichment. thereby utilizing unused portions of the brain.
Tuto pásku budou muset naprogramovat.
These tapes will have to be programmed.
Mohli by to naprogramovat k útoku na naše lety?
Could be programmed to attack moon flights?
Je možné transportér naprogramovat tak, aby nás převzorkoval do původní podoby?
Can the transporter be programmed to re-pattern us as we were?
Chci ti to naprogramovat.
I'd like to program it for you.
Můžu identifikovat jed a naprogramovat lékárničku, aby vyrobila protilátku.
I can identify the poison and program the medikit to make an antitoxin.
Nejde mu naprogramovat smysl pro humor?
Oh come'on, you can't program a sense of humour.
Je načase naprogramovat váš mozek na výkonnější třídu.
It's time we programmed your brain to be a bit more productive.
Ano, dobře tedy, ale nemyslíš, že bys mne měl naprogramovat pro případ, že se nevrátíš?
Yes, well, don't you think you should preprogram me in the event you don't return?
Musíš se naprogramovat.
Got to programme yourself.
Můžou vás naprogramovat, přehrávat vás jako videorekordér.
They can program you, play you like a videotape recorder.
Některé proměnlivé hodnoty jsem musel naprogramovat z paměti.
I've had to programme some of the variables from memory.
Můžeme naprogramovat lodní počítač, aby tu slavnost vytvořil v simulátoru.
We can program the ship's computer to supply simulations on the holodeck.

News and current affairs

Instruktoři budou navíc schopni naprogramovat kontrolované scénáře, aby vyhodnotili, jak si student vede v náročných podmínkách.
Moreover, instructors will be able to program controlled scenarios to assess how a trainee copes in challenging circumstances.

Are you looking for...?