English | German | Russian | Czech

naprogramovaný Czech

Translation naprogramovaný translation

How do I translate naprogramovaný from Czech into English?

naprogramovaný Czech » English

programmed

Inflection naprogramovaný inflection

How do you inflect naprogramovaný in Czech?

naprogramovaný · adjective

+
++

Examples naprogramovaný examples

How do I use naprogramovaný in a sentence?

Movie subtitles

Je naprogramovaný?
Is he programmed?
Elektronický zámek naprogramovaný na pokládání otázek.
An electronic brain - programmed to ask questions.
Ruk je naprogramovaný tak, aby chránil moje experimenty.
Ruk was programmed to protect my experiments.
Nejsem naprogramovaný, abych odpovídal na podobné otázky.
I am not programmed to respond in that area.
Nejsem naprogramovaný odpovídat na podobné požadavky.
I am not programmed to respond in this area.
Je naprogramovaný ignorovat tak drobné objekty, jako je loď.
Evidently programmed to ignore anything as small as a ship.
To je souvstažný jev co my již máme naprogramovaný v DNA. koukám.
It correlates to what we've already programmed on DNA conversion.
Tenhle stroj je naprogramovaný, aby fungoval samostatně.
Well, how do you know that?
Vlastníme elektronický počítač naprogramovaný ve spolupráci s vládními politiky.
We have an electric computer programmed With the politica of the Government.
K čemu jste byl naprogramovaný?
How have you been programmed?
Vincent, byl jsi naprogramovaný k tomu, aby jsi mně otravoval?
Vincent, were you programmed to bug me?
Naprogramovaný v Houstonu.
Programmed in Houston.
Je to naprogramovaný stroj, veliteli.
It is a programmed mechanism, Commander.
Je naprogramovaný nepřijmout porážku.
It's been programmed not to accept defeat.

Are you looking for...?