English | German | Russian | Czech

klidový proud Czech

Translation klidový proud translation

How do I translate klidový proud from Czech into English?

klidový proud Czech » English

bias

Grammar klidový proud grammar

What are the grammatical properties of klidový proud in Czech?

klidový + proud · adjective + noun

++

Examples klidový proud examples

How do I use klidový proud in a sentence?

News and current affairs

Tuto generační proměnu urychluje třetí proud směřování vývoje.
This generational change is accelerated by a third development.
Zdá se, že saúdská společnost zplodila proud násilného fanatismu, který čerpá inspiraci z extrémní náboženské ortodoxie.
Somehow, it seems, Saudi society has produced a stream of violent fanaticism that draws its inspiration from extreme religious orthodoxy.
Jeden myšlenkový proud věří, že moderní terorismus vymýtit nelze nebo že by cena za jeho vymýcení byla nepřijatelně vysoká.
One school believes that modern terrorism cannot be eradicated, or that the costs of doing so are unacceptably high.
Druhý myšlenkový proud za to, že terorismus lze vymýtit, jestliže odstraníme jeho elementární příčiny.
The second school of thought contends that terrorism can be eradicated by addressing its root causes.
Bylo zřejmé, že reformní proud narazil do zdi.
It was clear that the reform bandwagon had hit a wall.
Zpráva rovněž odhalila nepravděpodobnost dalšího Goreova scénáře: totiž že by globální oteplování mohlo zastavit Golfský proud a tím proměnit Evropu v novou Sibiř.
The report also revealed the improbability of another Gore scenario: that global warming could make the Gulf Stream shut down, turning Europe into a new Siberia.
Navíc, i kdyby se Golfský proud měl během tohoto století oslabit, bylo by to příznivé, neboť by došlo ke slabšímu čistému zahřátí nad pevninskými oblastmi.
Moreover, even if the Gulf Stream were to weaken over the century, this would be good, as there would be less net warming over land areas.
Jejich stoupenci ve sdělovacích prostředcích chrlili proud dezinformací a uniknuvších odposlechů, aby zdiskreditovali a ztrapnili obviněné.
Their supporters in the media have spewed a stream of disinformation and leaked wiretaps to discredit and embarrass the accused.
BRUSEL - Mnoho Evropanů pocit, že je jejich vlast vystavena útoku, jak se přes hranice valí proud migrantů.
BRUSSELS - Many Europeans feel like their countries are under assault, as huge numbers of migrants flow across their borders.
Neméně důležité bude, zda blízkovýchodní politika Západu uspokojí hlavní proud muslimů, nebo zda posílí takový výklad války proti islámu, jaký šíří radikálové.
Equally important will be whether Western policies toward the Middle East satisfy mainstream Muslims or reinforce the radicals' narrative of a war against Islam.
Pro hlavní proud francouzských politiků je zřeknutí se evropského projektu s cílem získat potřebný čas k obnovení konkurenceschopnosti stejně nemyslitelné jako jeho logická alternativa: maximální prosazování úplné politické unie v Evropě.
For mainstream French politicians, renouncing the European project to buy the time required to restore competitiveness is as unthinkable as is the logical alternative: an all-out push for full European political union.
Vyvolalo vědomí nové strategické hrozby v Izraeli nový názorový proud, v jehož rámci se debaty o půdě a osadách budou jevit jako překonané?
In Israel, has the realization of a new strategic threat made debates about land and settlements seem obsolete?
Zdaleka však nepředstavují hlavní proud.
But they are far from the mainstream.
donedávna byl ve školství a části médií silný levicový proud, který používal odkaz na děsivou válečnou historii Japonska jako argument proti jakémukoli revizionismu.
Until not long ago, there was a strong left-wing current in education and some of the media that used Japan's horrendous wartime record as an argument against any kind of revisionism.

Examples klidový proud in Czech examples

How do I translate klidový proud into Czech?

Simple sentences

If your parents heard of your success, they would be proud of you.
Kdyby tví rodiče věděli, jak jsi úspěšný, byli by na tebe hrdí.
I am proud of never being late for school.
Jsem pyšný na to, že nikdy nechodím do školy pozdě.
He is proud of his family.
Je pyšný na svojí rodinu.
I always made my mother proud.
Vždycky udělám svojí mámu pyšnou.
She would be proud of me!
Byla by na mne pyšná!
I'm very proud of my son.
Jsem velice pyšný na svého syna.
I'm very proud of my son.
Jsem velice pyšná na svého syna.
My parents were proud of me.
Moji rodiče na byli pyšní.
I know you were proud of me.
Vím, že jsi na byla pyšná.
Tom was very proud of you.
Tom byl na tebe velice hrdý.
Tom was very proud of you.
Tom byl na vás velice hrdý.
Tom is too proud to ask for help.
Tom je příliš hrdý na to, aby požádal o pomoc.
Everyone is proud of you.
Každý je na tebe pyšný.
Everyone is very proud of you.
Všichni jsou na tebe velmi pyšní.

Movie subtitles

AII the great European cities were proud of their own autonomy.
Byla to nejen pýcha Londýna. Všechna velká evropská města byla hrdá na svou vlastní autonomii.
Goodbye, son. We're so proud of you.
Můj synu, jsme na tebe tak hrdý!
And the life we live Is primitive and proud!
Život je tu primitivní a hrdý! - Jako v Africe!
If I had a son, I'd be proud if he was like Daniel.
Kdybych měl syna, byl bych pyšný, kdyby byl jako Daniel.
Look, there are a million reasons that your dad should be proud of you.
Hele, existuje milion důvodů, proč by měl být na tebe táta hrdý.
Yeah, you really made me proud today.
Dnes jsem na tebe opravdu hrdý.
If he was, I'd be proud to admit it.
Není to můj syn. Kdyby byl, pyšně bych to přiznal.
Not something I'm proud of.
Nic, na co bych byla pyšná.
Every time I do this... I'm proud it isn't gin.
Vždycky, když tohle dělám, jsem na sebe hrdá, že to není gin.
My dear brother would be so proud.
Můj drahý bratr by byl tak pyšný.
The way you just stood up to him. makes me so proud of you.
Jak si se mu postavil. jsem na tebe pyšná.
The ruins of Sendlingen castle, once so proud,. now a playground for the children of the poor.
Rozvaliny kdysi pyšného zámku Sendlingenů, nyní místo, kde si hrají chudé děti.
Georgia was quick and impulsive, proud and independent.
Georgia byla živá, pyšná a nezávislá.
Not even about myself. I'm only proud of my dry eyes.
Mám jedinou přednost, nikdy jsem neplakal.

News and current affairs

Serbs were justly proud: a dictatorship was ended in a democratic, peaceful way.
Srbové se právem cítili hrdí: diktatura skončila demokraticky, poklidně.
First, however, the Islamic world must rediscover and embrace its proud heritage.
Nejprve však musí islámský svět znovuobjevit své hrdé dědictví a přihlásit se k němu.
France's once-proud carmakers are fighting for survival.
Kdysi hrdé francouzské automobilky bojují o přežití.
I am particularly proud of the last achievement, because, by working in partnership with my fellow Mozambicans to expand immunization coverage, I believe that I have played a part in bringing it about.
Na tento poslední úspěch jsem obzvláště hrdá, protože věřím, že díky úsilí o rozšíření imunizace jsem se na něm spolu s dalšími Mosambičany rovněž podílela.
Proud Kasparov, who was perhaps more stunned than anyone, was sure that the IBM team must have cheated.
Hrdý Kasparov, který sám zřejmě prožil největší šok, si byl jistý, že tým IBM musel podvádět.
The Cup's explosions of proud nationalism hide more tortured realities.
Výbuchy hrdého vlastenectví během mistrovství skrývají mnohem trýznivější realitu.
The challenge now is to reinvent the car so that it remains a proud totem of freedom and safety in the decades ahead.
Dnešním úkolem je inovovat automobil tak, aby i v nadcházejících desetiletích zůstal hrdým totemem svobody a bezpečnosti.
Unsatisfied with their inner identity, it is only natural that Russians should demand changes that make them feel more secure and proud.
Vzhledem k nespokojenosti Rusů s vlastní vnitřní identitou je pouze přirozené, že budou žádat změny, které posílí jejich pocit bezpečí a hrdosti.
China is justly proud of its success in emerging from the world recession with a high rate of economic growth.
Čína je právem hrdá, že se vysokou mírou hospodářského růstu daří vybředat ze světové recese.
They are justly proud of the ethnic diversity of China.
Jsou oprávněně pyšní na etnickou rozmanitost Číny.
But, while some cultures are proud of their plurality, others try to hide it.
Zatímco jsou však některé kultury na svou pluralitu pyšné, jiné se ji snaží skrývat.
Once, at a traditional ceremony, in which an infant child receives his tribal name, I watched the proud father and a half dozen male friends dance together before a crowd of well-wishers.
Kdysi jsem během tradiční slavnosti, při níž se malým dětem udělují kmenová jména, sledoval hrdého otce a šest jeho mužských přátel při tanci před zástupem gratulantů.
I am proud and honored that United Nations Secretary-General Ban Ki-moon has asked me to help mobilize the world's expertise as we seek to achieve that goal.
Jsem hrdý a poctěný tím, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun požádal, abych v rámci naší snahy dosáhnout tohoto cíle pomohl mobilizovat celosvětovou odbornou obec.
Consider the Poles, who, deservedly proud of their society's anti-Nazi resistance, actually killed more Jews than Germans during the war.
Vezměme si Poláky, kteří jsou sice právem hrdí na protinacistický odpor své společnosti, avšak za války zabili víc Židů než Němců.

Are you looking for...?