English | German | Russian | Czech

klidové období Czech

Translation klidové období translation

How do I translate klidové období from Czech into English?

klidové období Czech » English

rest dormancy anhydrobiosis

Synonyms klidové období synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klidové období?

klidové období Czech » Czech

vegetační klid anhydrobióza

Grammar klidové období grammar

What are the grammatical properties of klidové období in Czech?

klidový + období · adjective + noun

++

Examples klidové období examples

How do I use klidové období in a sentence?

Simple sentences

Jsou čtyři roční období: jaro, léto, podzim a zima.
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
Přemýšleli jste o tom, ve kterém ročním období se chcete vzít?
Have you thought about what time of year you want to get married?
Prezidentské období trvá čtyři roky.
The president's term lasts four years.
Jaké roční období máte nejraději?
Which season do you like best?

News and current affairs

Data jsou nejistá: v daném období došlo k mnoha tisícům úniků, často nedbale zaznamenaných - jejich rozsah se zakrýval nebo jej jednoduše nezjišťovaly ani firmy, ani vláda.
The data are uncertain: there have been many thousands of spills during this period - often poorly documented and their magnitude hidden or simply unmeasured by either the companies or the government.
Právě tato esej víc než cokoliv jiného definovala Putinovo druhé funkční období.
This essay, more than anything else, defined Putin's second term.
Jeho volební období ovšem končí příští rok a on nemůže znovu kandidovat.
But his term ends next year and he cannot run again.
Čtvrtina pracovních sil a polovina mladých lidí ve Španělsku je bez práce, což odráží ztrátu konkurenční schopnosti země v důsledku bubliny realit, již v předkrizovém období nafoukly laciné úvěry v eurech.
A quarter of the labor force and half of Spain's youth are unemployed, reflecting the country's loss of competitiveness in the wake of the real-estate bubble inflated by cheap euro credit in the pre-crisis period.
Po druhé světové válce byla dvě období, kdy si politici - alespoň američtí politici - mysleli, že vyluštili záhadu hospodářského cyklu a naučili se, jak řídit moderní industriální či postindustriální ekonomiku.
There have been two eras since World War II when policymakers - American policymakers, at least - believed that they had solved the riddle of the business cycle and had learned how to manage a modern industrial or post-industrial economy.
Prvním z nich bylo keynesiánské období dosud nejvyšší důvěry v řízení poptávky z let šedesátých.
The first was the Keynesian high-water mark of confidence in demand management of the 1960s.
Toto období teď podle všeho končí jako to předchozí.
This second era now appears to have been as fleeting as the first.
Objem těchto prostředků je sice obrovský, ale máme-li se vyhnout vleklému období nízkého růstu, vysoké nezaměstnanosti a snižující se životní úrovně nejchudších lidí světa, je nutné k tomu přikročit.
While the magnitudes involved are huge, they must be attained if an extended period of low growth, high unemployment, and declining living standards among the world's poorest is to be avoided.
V meziválečném období byly pobaltské země vnímány jako nepraktický a umělý výtvor dobových mocností.
In the interwar years, the Baltic states were often viewed as impractical, artificial creations of the Great Powers.
Vysvětlili mi, že donedávna šlo o trvalý tok - řeku, která teče po celý rok -, ale teď přestává během suchého období proudit.
They explained that until recently this was a perennial river - one that flows throughout the year - but now the river stops flowing during the dry season.
Jeho znovuzvolení do druhého období v pozici generálního tajemníka OSN podporovaly jak bohaté, tak chudé státy z celého světa i zaměstnanci OSN.
His re-election to a second term as UN Secretary General was supported by nations all over the world, rich and poor, as well as by UN employees.
Právě to učinila Evropská komise, když nedávno vytvořila první strategii pro období po Kjótském protokolu, kterou bude v březnu diskutovat Evropská rada.
This is exactly what the European Commission did recently by providing its first strategy for a post-Kyoto era, which will be discussed by the European Council next March.
V nedávné anketě, provedené s podporou Světové banky mezi firmami se zájmem o uhlíkové peníze, jen jeden z pěti respondentů prohlásil, že zájem o nákup snížení emisí na období po roce 2012.
According to a recent World Bank-supported survey of companies interested in carbon finance, only one in five respondents declared that they were interested in buying post-2012 emissions reductions.
Budování a zpevňování těchto institucí však zabere čas. Experimentování a inovování na těchto frontách v počátečním období růstu může později vynést vysoké dividendy.
Building and solidifying these institutions, however, takes time. Using an initial period of growth to experiment and innovate on these fronts can pay high dividends later on.

Are you looking for...?