English | German | Russian | Czech

klidová doba Czech

Translation klidová doba translation

How do I translate klidová doba from Czech into English?

klidová doba Czech » English

dwell time

Grammar klidová doba grammar

What are the grammatical properties of klidová doba in Czech?

klidový + doba · adjective + noun

++

Examples klidová doba examples

How do I use klidová doba in a sentence?

Simple sentences

Přišla doba, kdy dokážeme cestovat vesmírem.
The time has come when we can travel through space.
Byla to snadnější doba.
It was a simpler time.

News and current affairs

Nastala vhodná doba na novou globální dohodu, jež se zaměří na růst, bude řešit krizové podmínky v některých koutech světa a nastolí v globální ekonomice novou rovnováhu, která ji vrátí na cestu silného a setrvalého růstu.
The time is right for a new global settlement that targets growth, addresses crisis conditions in certain parts of the world, and rebalances the global economy to set it back on a path of strong and steady growth.
Průměrná doba života všech obyvatel HIPC dosahuje okolo 50 let, ve srovnání se 78 roky v bohatých zemích.
The combined HIPC population has a life expectancy of around 50 years, compared with 78 years in the rich countries.
Ostatně ihned po volbách nastává doba rozpočtových odhadů pro příští fiskální rok.
Indeed, immediately after the election, the budget estimates for the next fiscal year are due.
Navíc byla zkrácena doba testování připravenosti nevadského prostoru pro zkoušky jaderných zbraní - ze tří na dva roky - a byly vyhrazeny prostředky na výrobu dalšího štěpného materiálu pro nové zbraně.
Moreover, the time to test readiness of the Nevada test site has been moved up from three years to two years, and funding has been provided to produce additional fissile material for new nuclear weapons.
Přesto mám tušení, že se doba americké výlučnosti chýlí ke konci a že se příjem na obyvatele v Evropě a v Japonsku brzy přiblíží k úrovni Spojených států, místo aby se rozdíl zvyšoval.
Nevertheless, I suspect that the age of American exceptionalism is near an end, and soon per capita income in Europe and Japan will approach that of the US, rather than falling farther behind.
Například ve Skandinávii dosahuje doba strávená před televizí zhruba poloviny amerického průměru.
In Scandinavia, for example, time spent watching TV is roughly half the US average.
Pro většinu autorů to byla dostatečně dlouhá doba, aby inkasovali převážnou část příjmů, které by kdy za své dílo obdrželi; po uplynutí lhůty se jejich dílo stalo volným.
For most authors, that would be enough time to earn the bulk of the income that they would ever receive from their writings; after that, the works would be in the public domain.
Dnes navíc není vhodná doba pro to, aby politická strana působila dojmem, že jde na ruku bankéřům.
Moreover, now is not the time for a political party to be seen to be in cahoots with the bankers.
Vzpomeňme na film Charlieho Chaplina Moderní doba, v němž je bezvýznamný vandrák doslova kolečkem v soukolí kapitalistické mašinerie.
Think of Charlie Chaplin's film Modern Times, in which the little tramp is literally a cog in the capitalist machine.
Vzhledem ke kongresovým volbám v roce 2006 a prezidentským volbám v roce 2008 je však pět let příliš dlouhá doba.
But, with Congressional elections in 2006 and a presidential election in 2008, five years is too long.
Hlubšímu srovnání mezi Titem a Tudjmanem však brání doba, ve které každý z nich žil.
Comparisons between Tudjman and Tito, however, are undermined by anachronism.
Rok je doba, kterou Země potřebuje k obkroužení Slunce, což nemá žádný specifický ekonomický význam, s výjimkou sezónních oblastí hospodářství, jako je zemědělství.
A year is the time that it takes for the earth to orbit the sun, which, except for seasonal industries like agriculture, has no particular economic significance.
Každá doba své nepřátele.
Every age has its enemies.
Na defétismus není vhodná doba.
But this is not a time for defeatism.

Are you looking for...?