English | German | Russian | Czech

klenutec velký Czech

Translation klenutec velký translation

How do I translate klenutec velký from Czech into English?

klenutec velký Czech » English

English oak kermes

Examples klenutec velký examples

How do I use klenutec velký in a sentence?

Simple sentences

Měla jsem velký strach z hadů.
I was very scared of snakes.
Byl to pro velký šok.
It was a great shock to me.
Ten starý muž přilákal velký dav k sobě svou hudbou.
The old man drew a large crowd around him by his music.
Pokoj pana Johnsona byl velký.
Mr Johnson's was a large room.
Tento pokoj je dostatečně velký.
This room is large enough.
Máme velký supermarket.
We have a big supermarket.
Na rozdíl od něj, je jeho syn velký.
Unlike him, his son is tall.
Vyžádal si ode velký peněžní obnos.
He demanded a large sum of money from me.
Byl to velký okamžik v dějinách národa.
It was a great moment in the nation's history.
Mám ó bože ó velký pamatovat si takový cifer řad, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ah, číslice Ludolfovy!
I have to -- oh God oh great -- remember such a string of numbers, great famous Archimedes, help the suffering, give him the power, let him recite by heart those famous, and yet for us irritating, ah, numbers of Ludolph!
Mám ó bože ó velký pamatovat si takový cifer řad, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ah, číslice Ludolfovy!
I have to -- oh God oh great -- remember such a string of numbers, great famous Archimedes, help the suffering, give him the power, let him recite by heart those famous, and yet for us irritating, ah, numbers of Ludolph!
Tvůj pokoj je velký.
Your room is big.
Zdá se, že v Japonsku je velký počet lidí s vysokým krevním tlakem.
There seems to be a large number of people in Japan with high blood pressure.
Máme o tebe velký strach.
We're very worried about you.

Movie subtitles

Nedělám na muže velký dojem.
But I'm not someone that anyone would like at first sight.
Yangtze byla součástí rozsáhlé vodní cesty známé jako Velký Kanál, který spojoval Hangzhou s Pekingem 1.000 mil na sever.
The Yangtze was part of a vast waterway known as the Grand Canal that linked Hangzhou with Beijing 1,000 miles to the north.
Existovaly samozřejmě, některé impozantní památky na břehu Temže, především velký kriminál, Tower v Londýně.
There were, of course, some imposing sights on the banks of the Thames, notably a large gaol, the Tower of London.
Velký zvrat štěstěny byl nyní nezastavitelný.
The great reversal of fortunes was now unstoppable.
A co Anglie, jejíž teritoriální ambice byly omezeny na Francii a její jeden velký ekonomický nápad byl prodávat vlnu Italům?
And what of the english, whose territorial ambitions had once extended no further than France and whose one big economic idea had been to sell wool to the italians?
On je velký Mormon. A ty jsi. no, ty jsi skvělý společník! To je pravda!
He is a great Mormon, and you, well, you're a. great follower.
Je to celé rozmazané, jako jeden velký výpadek.
It's all one big blur, like one big blackout.
Zmizení je velký problém?
Is disappearing a big deal?
Mluví pořád o vraždě nebo ne? Chce z toho udělat velký případ?
Talking about a murder case or what-not, didn't he seem to make the case big?
Zdá se, že opravdu velký zájem.
He seems to have a really big concern..
Můj talent není zase tak velký.
As you well know, I only have partial psychic talents.
Jo, nejsem moc velký tanečník, jsem spíš anti-tanečník.
Yeah, I'm not so much of a dancer. I'm more of an I-hate-dancing.
Tenhle týden je náš velký speciál SweetHarts Mary Hartové a všechno musí být prostě dokonalý, protože Mary ráda dokonalost.
This week, it's our big Mary Hart SweetHarts Special, and everything just needs to be perfect because Mary likes perfect.
Je to v podstatě jen opravdu velký telefon.
It's basically just a really big phone.

News and current affairs

Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
That is why the war's great hero, Winston Churchill, was voted out of office in the summer of 1945, even before Japan surrendered.
Z málokoho dnes vyzařuje velký zápal pro OSN.
Few people can muster great enthusiasm for the UN.
Životaschopný stát musel být tehdy dostatečně velký, aby se dokázal ubránit a aby tvořil relativně soběstačný trh.
To be viable, a state needed to be large enough to defend itself and to constitute a relatively self-contained economic market.
Velký obchodní přebytek Irska se však dále zlepšil.
However, Ireland's big trade surplus did improve further.
Vydělme tento úhrn celkovým počtem obyvatel světa, čímž vypočteme, jak velký díl připadá na každého člověka.
Divide that total by the world's population, thus calculating what each person's share of the total is.
Při výběru institucí může pomoci nejen ekonomická analýza, ale je zde i velký prostor pro veřejnou diskusi a kolektivní výběr.
While economic analysis can help in making institutional choices, there is also a large role for public deliberation and collective choice.
Systémová krize, která by současně sevřela velký počet středně velkých bank, by vlády vystavila stejně silnému tlaku na finanční sanaci jako krize, která dolehne na několik velkých bank.
A systemic crisis that simultaneously hits a large number of medium-sized banks would put just as much pressure on governments to bail out the system as would a crisis that hits a couple of large banks.
Velký význam by měly také periodické schůzky mezi příslušnými výbory Kongresu USA a Evropského parlamentu, neboť nakonec právě oba tyto orgány budou muset ratifikovat všechny mezinárodní úmluvy.
Periodic meetings between the appropriate committees of the US Congress and the European Parliament would also be of great importance, as ultimately both bodies will have to ratify any international treaties.
Pokud se ale velký počet hostitelů - řekněme ptáků - setká s velkým počtem lidí, nakonec si virus najde způsob, jak se v novém typu buňky zařídit.
But if large numbers of a host - say, birds - encounter a great number of people, eventually the virus will find a way to prosper in a new type of cell.
Dynamiku, jako je tato, může zastavit snad jen nějaký velký šok.
Dynamism like this does not stop without a major shock.
Vladimír Putin není žádný velký myslitel či reformátor, je ale bystrý, mazaný a doopravdy populární.
Mr. Putin is no great thinker or reformer, but he is astute and genuinely popular.
Zemi chválili za to, že dovoluje velký objem zahraničního vlastnictví bank.
Argentina was praised for allowing large foreign ownership of banks.
Technologicky vyspělá ekonomika pak také potřebuje silné vysoké školství, velký počet studentů a širokou vládní podporu vědeckých a výzkumných programů.
But a high-tech economy also requires strong universities, with high enrolment, and large-scale government support for scientific research.
Zdá se však, že překvapuje nejen obrovské množství dnešních pozorovatelů, ale i velký počet politiků.
But it does seem to surprise not only a great many observers today, but also a large number of policymakers.

Are you looking for...?