English | German | Russian | Czech

klauzule Czech

Translation klauzule translation

How do I translate klauzule from Czech into English?

klauzule Czech » English

clause clauses clausula article

Synonyms klauzule synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klauzule?

Inflection klauzule inflection

How do you inflect klauzule in Czech?

klauzule · noun

+
++

Examples klauzule examples

How do I use klauzule in a sentence?

Movie subtitles

Tím se ruší další dvě klauzule.
That takes out two more clauses.
To je jen obvyklá klauzule.
That's the usual clause.
Poslyš, zlato. V každém úrazovém pojištění je klauzule zvaná dvojí odškodnění.
There's a clause in every accident policy a little thing called double indemnity.
Spoléhám na , Eisengotte, že zajistíš, co stojí v závěti, a každé položky, pasáže a klauzule, se budeš přesně držet.
I'm relying on you, Eisengott, to ensure that everything that I've written in my will, every item, every passage, every clause, is strictly adhered to, right down to the Last detail.
A co ta poslední klauzule?
What's all that small print?
Něco jako Mirandova klauzule.
Similar to the Miranda oath.
Kdyby zabili mýho kamaráda a mezi mnou a jeho vrahem stála jen tahle klauzule, víte, co bych udělal?
If a friend of mine got killed. and the only thing between the killer and me was Miranda. you know what I would do?
Klauzule o špatném hospodaření je v převodní smlouvě nejasná.
The mismanagement or abuse clause in the transfer agreement. isn't that well defined.
Klauzule o špatném hospodaření se týká pouze nemovitostí.
The mismanagement or abuse clause in the preincorporation agreement. refers to the farm properties only.
Jsou ochotni zmenit jméno nové zmrzlinové firmy, pokud váš klient bude svolný upustit od protikonkurenční klauzule v Cambridgi.
They'll change the name of the ice cream franchise if your client is willing to waive the anti-compete clause in Cambridge.
Všechny klauzule jsou přijaty oběma stranami.
All clauses are accepted by the parties.
Santo, je tu klauzule.
Santa, there's a clause.
Naznačuješ mi, že klauzule říká, že když se neožením, nebudu Santa Claus?
Are you telling me that clause says if I don't get married. I don't get to be Santa any more?
Věř mi, je to horší osud, než co se může stát na aukci -- malá ochranná klauzule je v každé smlouvě.
Believe me it's a fate worse than anything that could possibly happen at auction -- a little protection clause I put in all my contracts.

News and current affairs

Jejich strategie vedení sporu využila standardní smluvní klauzule (zvané pari passu), jejímž cílem je zajistit stejná práva pro všechny věřitele.
Their litigation strategy took advantage of a standard contractual clause (called pari passu) intended to ensure that all claimants are treated equally.
Státy pak udělají lépe, když do budoucích dlužních smluv vůbec nebudou klauzule pari passu zakotvovat, přinejmenším bez konkrétnější specifikace, co se tím myslí.
Countries would be well advised not to include pari passu clauses in future debt contracts, at least without specifying more fully what is intended.
Dlužní smlouvy by také měly obsahovat klauzule o společném postupu, které zabrání supím fondům zdržovat restrukturalizaci dluhu.
Such contracts should also include collective-action clauses, which make it impossible for vulture funds to hold up debt restructuring.
Nejdůležitějším výsledkem v Riu proto nebude nová smlouva, závazná klauzule či politický závazek.
The most important outcome in Rio, therefore, will not be a new treaty, binding clause, or political commitment.
A krátce předtím, než se klauzule stala součástí norského práva, udělil dánský král Židům ve své říši občanství.
And just before the clause entered Norwegian law, the King of Denmark had granted citizenship to Jews in his realm.
Z tehdejší norské ústavy a pomýlené protižidovské klauzule, která byla mimochodem o pár desítek let později zrušena, si přesto můžeme vzít několik ponaučení.
Nonetheless, there are lessons to be learned from the Norwegian constitution's misguided anti-Jewish clause, which, it should be noted, was repealed just a few decades later.
U suverénních dluhopisů se tyto klauzule staly standardem, avšak u dluhopisů vydaných Argentinou před rokem 2001, kdy tuto zemi zasáhla krize, podobná klauzule chybí.
These clauses became standard in sovereign bonds but were missing in those issued by Argentina before 2001, when the crisis hit.
U suverénních dluhopisů se tyto klauzule staly standardem, avšak u dluhopisů vydaných Argentinou před rokem 2001, kdy tuto zemi zasáhla krize, podobná klauzule chybí.
These clauses became standard in sovereign bonds but were missing in those issued by Argentina before 2001, when the crisis hit.

Are you looking for...?