English | German | Russian | Czech

klatba Czech

Meaning klatba meaning

What does klatba mean in Czech?

klatba

anathema církevní prokletí vyloučení z právní společnosti ve středověku zast. kletba

Translation klatba translation

How do I translate klatba from Czech into English?

klatba Czech » English

ban anathema excommunication banishment

Synonyms klatba synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klatba?

Inflection klatba inflection

How do you inflect klatba in Czech?

klatba · noun

+
++

Examples klatba examples

How do I use klatba in a sentence?

Movie subtitles

Byla nad ním vynesena klatba.
A spell has been cast upon him.
Klatba tábora u Křišťálového jezera.
Camp Crystal Lake is jinxed.
Neslyšela jsem, že by ta klatba skutečně někdy byla použita.
I've never heard of this curse having actually been performed.
Z Jeanine bude sňata klatba ticha.
Jeanine has been taken out of Coventry.
Chuckova klatba bude pryč a budu mít zpět svůj život.
Chuck's fatwa will kaput, and I'll have my life back.
Mnohem efektivnější než klatba.
And much more effective than a fatwa.
Klatba.
An anathema.
Možná to byla pirátská klatba.
It could be the pirate's curse!
Pirátská klatba.
The pirate's curse.
Tak tedy, někdo evidentně chce, abychom uvěřili, že za ta úmrtí může klatba mrtvého piráta.
Right, so, someone clearly wants us to believe these are deaths brought about by a dead pirate's curse.
Vražda čarodějky čarodějkou, je klatba celé komunity.
Witch-on-witch murder is anathema to the community.
Vzít vědomě život je klatba každého knihovníka. Nejhorší, co musí vykonat.
To knowingly take a life, any life, is anathema to being a Librarian, and by far the hardest duty we're ever asked to perform.

Are you looking for...?