English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB poklonit IMPERFECTIVE VERB klanět

klanět Czech

Translation klanět translation

How do I translate klanět from Czech into English?

klanět Czech » English

bow

Conjugation klanět conjugation

How do you conjugate klanět in Czech?

klanět · verb

Examples klanět examples

How do I use klanět in a sentence?

Movie subtitles

Jak se ženě můžeš klanět?
How dare you bow to that woman?
Ano, vidím v Paříži, Londýně, Americe. každý se ti bude klanět, budeš se chovat jako lady.
Yes, I can see you in Paris, London, America. everybody bowing to you, treating you like a lady.
Budou se klanět a usmívat a budou zdvořilí.
No. They'll bow and smile and be very polite.
Neumím lichotit, tvářit se sladce, pořád se usmívat, lísat se, klamat, klanět se, lhát a zdvořile se culit, a proto hned je ze nepřítel?
Because I cannot flatter and speak fair. smile in men's faces, smooth, deceive and cog. duck with French nods and apish courtesy.
Ohledně zvyku klanět se králi jako bídák.
Regarding custom of bowing to king in fashion of lowly toad.
Králové se ti budou klanět.
Kings shall bow before you.
Budu se ti klanět, Dathane.
I will bow before you, Dathan.
Padnout k zemi a klanět se?
Lie down and bow from the ankles?
Takže se mi musí všichni klanět, kromě Grace Kellyové.
That means everybody has to curtsy to me. except maybe Grace Kelly.
Nikdo se ti nebude klanět.
Nobody will curtsy to you.
Proč bychom se měli klanět před nespravedlností?
Why should we bow to injustice?
Toto všechno ti dám, když padneš a budeš se mi klanět.
I will give you all these, if you will fall down and worship me.
Musíme líbat ruce, podkuřovat. a klanět se, abychom získali možnost tvořit krásu, či zahynout.
We must bow, fawn, kiss hands. to be able to do the things we must do or die.
Klanět se před lidmi.
Bowing to people.

Are you looking for...?