English | German | Russian | Czech

klanový vůdce Czech

Translation klanový vůdce translation

How do I translate klanový vůdce from Czech into English?

klanový vůdce Czech » English

clan leader

Examples klanový vůdce examples

How do I use klanový vůdce in a sentence?

Simple sentences

Tom byl výjimečný vůdce.
Tom was an exceptional leader.

Movie subtitles

Myslíš si, že Frodo byl opravdu vůdce v Pánu prstenů?
Do you think Frodo was really the hero of The Lord of the Rings?
jméno. General Kony vůdce rebelů ARA a ochránce vesnice.
My name is General Koni, leader of the NRA Rebellion and protector!
Budeš vždy naš vůdce.
You'll always be our leader.
Zahnali jsme toho vůdce do kouta.
I got the leader cornered, he's all stressed out.
zase ten vůdce!
Ugh, here we go with the leader again! - Okay.
To z tebe udělá vůdce.
That is what makes a leader. - Hawk!
Bude to mít na tebe špatný dopad. Na nás, jakožto vůdce komunity.
It wouldn't reflect well on you or. or us as leaders of the community.
Malá dáma potkává Snapper Kida, vůdce mušketýrů.
The little lady meets Snapper Kid, the chief of the Musketeers.
Vlast potřebuje vůdce!
The fatherland needs leaders.
Aha, vidím, že se díváte na svého vůdce.
Ah, I see you look at your leader.
Zvolili jste jako vůdce téhle skupiny, nechte tedy mluvit.
Since you all elected me to head this outfit, let me do the talking.
Máte dobrého vůdce karavany?
Got a good wagon boss for the trip?
Je to hrubián, ale dobrý vůdce.
Flack's a ruffian, but he's a real wagon boss.
V dnešní situaci potřebuje Freedonia nového vůdce, pokrokového, nebojácného bojovníka.
FREEDONIA NEEDS A NEW LEADER, A PROGRESSIVE, FEARLESS FIGHTER.

News and current affairs

Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank.
But even Charles de Gaulle, a resistance leader of the right, had to accept Communists in his first postwar government, and he agreed to nationalize industries and banks.
Stejně jako bývalý sovětský vůdce Jurij Andropov, jediný další člověk z KGB, který kdy vládl Rusku, se také Putin stane generálním tajemníkem strany.
Like former Soviet leader Yuri Andropov, the only other KGB man to rule Russia, Putin will become the party's general secretary.
Ústavu je nutné reformovat, ale nikoli přesouvat moc z jednoho nezodpovědného vůdce na jiného.
The constitution must be reformed, but not to shift power from one unaccountable leader to another.
Jako vůdce Tigrajské lidově-osvobozenecké fronty měl Meles marxisticko-leninské kořeny.
Meles's own political provenance as the leader of the Tigrayan People's Liberation Front was Marxist-Leninist.
Vojenský vůdce bez peněz si totiž nemá zač kupovat zbraně ani oddanost svých bojovníků.
A bankrupt warlord, after all, cannot buy weapons or bribe people to maintain their loyalty.
Si Ťin-pching využil boje s korupcí k tomu, aby do svých rukou soustředil větší moc než kterýkoliv jiný čínský vůdce od éry Teng Siao-pchinga před 30 lety.
Xi Jinping has used his war on corruption to concentrate more power in his hands than any Chinese leader since Deng Xiaoping, 30 years ago.
Vzhledem k tomu lze obtížně říci, zda Si disponuje větší mocí než kterýkoliv jiný čínský vůdce od Tengových dob.
That makes it difficult to say whether Xi's power is greater than any Chinese leader's since Deng.
Na jedné straně vidí svět mladého a vzdělaného vůdce, který se zavázal modernizovat Rusko - zejména tím, že přizpůsobí jeho pořádkové složky a soudní praxi mezinárodním normám.
On one hand, the world sees a young, educated leader pledging to modernize Russia, particularly in terms of bringing its law enforcement and judicial practices into line with international norms.
Právě když svět dospěl ke konsenzu, že Ahmadínedžád byl pouhým nástrojem Nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího, jmenoval Ahmadínedžád viceprezidenta proti Chameneího přání (třebaže tuto nominaci později revokoval).
Just when the world reached a consensus that Ahmadinejad was merely an instrument of the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, Ahmadinejad appointed a Vice-President against Khamenei's wishes (though he later retracted the appointment).
Ani zdaleka se nestavěli proti absolutistické moci coby překážce náboženské demokracie a o významu reformy se snažili přesvědčit Nejvyššího vůdce, ajatolláha Alího Chameneího.
Far from opposing absolutist power as an impediment to religious democracy, they tried to persuade the Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, of the value of reform.
Kdyby se Músavímu podařilo Chameneího přesvědčit, aby svůj postoj přehodnotil, mocenské postavení Nejvyššího vůdce by bylo otřeseno.
Should Mousavi persuade Khamenei to reconsider his position, the Supreme Leader's hold on power will be shaken.
Zatímco si Severní Korea chystá nového vůdce, svět si musí nachystat novou politiku vůči Severní Koreji.
As North Korea grooms a new leader, the world needs to groom a new policy for North Korea.
Vždyť klíčovým publikem tohoto setkání mezi muslimským králem a hlavou římskokatolické církve nebyli jejich stoupenci, nýbrž další konzervativní vůdce, prezident George W. Bush.
For the key audience for this meeting of Muslim king and Roman Catholic Pontiff was not their followers, but another conservative leader, President George W. Bush.
Vskutku, Abdalláh, jenž se považuje za prvořadého vůdce muslimského světa, je prvním saúdským králem, který inicioval setkání s hlavou křesťanské církve.
Indeed, Abdullah, who believes himself to be the paramount leader of the Muslim world, is the first Saudi king to initiate a meeting with a leader of the Christian faith.

Are you looking for...?