English | German | Russian | Czech

kladkový nerv Czech

Translation kladkový nerv translation

How do I translate kladkový nerv from Czech into English?

kladkový nerv Czech » English

trochlear nerve

Examples kladkový nerv examples

How do I use kladkový nerv in a sentence?

Movie subtitles

Zasáhla jste nerv.
You're hitting a nerve.
Námahou totiž trpí zrakový nerv!
The eyeballs have to stand the pressure!
Oční motorický nerv.
Ocular motor nerve.
Když se mi podaří vyčistit centrální nerv, snad to bude stačit.
If I can clear this central nerve, that may be enough.
Směřuje přímo na nerv!
It's heading for the nerve!
Doktor Pocrieppo říkal, že byl málem zasaženej nerv.
The doctor said the nerve was almost damaged. By 2 centimeters.
Tlačila vám na nerv. a paralyzovala ruku.
It Was pressing against your nerves. and literally paralyzed your arm.
Ten nerv mi odumřel?
The nerve is dead?
Vypadni, Radar, nebo ti ustřihnu každý nerv v zadku.
Get out of here, Radar, or I'll sever every nerve in your butt.
Nejdříve se každý sval, každý nerv stane ohněm. muka a nakonec agonie.
In the first moments, every muscle, every fiber will be afire with torment and agony.
odkrytej nerv.
That nerve is open.
Nerv odumírá.
That nerve's already dying.
Živý, čerstvě navrtaný nerv je nesrovnatelně citlivější. Budu tedy vrtat do zdravého zubu, dokud se nedostanu na kostní dřeň.
A live, freshly-cut nerve is infinitely more sensitive, so I'll just drill into a healthy tooth until I reach the pulp.
Galvani zjistil, že přiložíme-li sondu na nerv v žabím stehýnku, elektrický výboj vyvolá stah svalu, stejný jako v živém stehýnku.
By applying the electrical charge of the galv anic probe to the nerve in the frog's leg, Galv ani induced muscle contraction, as though the leg were alive.

Are you looking for...?