English | German | Russian | Czech

kladení Czech

Meaning kladení meaning

What does kladení mean in Czech?

kladení

pokládání mysl. porod spárkaté zvěře

Synonyms kladení synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kladení?

kladení Czech » Czech

těsnění stavění budování

Inflection kladení inflection

How do you inflect kladení in Czech?

kladení · noun

+
++

Examples kladení examples

How do I use kladení in a sentence?

Movie subtitles

A dalších 30 dní za kladení odporu úřední osobě.
I also sentence you to 30 days for resisting an officer.
Kladení odporu Strážníkovu pořádku.
Aha! Resistin' an officer of the law.
Kladení pastí, lovu a honu.
Setting traps, fishing and hunting.
Nejsme placení za kladení otázek.
We're not paid to ask questions.
Pánové, prosím o pozornost pro prezidenta Královské společnosti pro kladení věcí na sebe.
Gentlemen, pray silence for the President of the Royal Society for Putting Things on Top of Other Things.
Tedy, nemám nic proti kladení vajec!
I don't mind women laying eggs!
Ok, chci, abyste udělala přesně co vám řeknu, bez kladení jakýchkoli otázek, ok?
Alright, now I want you to do exactly what I tell you without asking any question, okay?
Zatýkáme vás za krádež auta, řízení v podnapilém stavu, veřejné opilství a kladení odporu.
Now we got you for stealing a car, drunken driving, drunk in public and resisting arrest.
Zatím jde o krádež vozu, přestoupení povolené rychlosti nebezpečné řízení. kladení odporu při zatýkání, vyhrožování policejnímu úředníkovi, bránění policejnímu úředníkovi ve výkonu povinností, nelegální držení střelné zbraně, útok.
So far, it's grand theft auto, speeding', drivin' to endanger. You've got resisting' arrest, threatening' an officer, hindering' an officer in the performance of duty, illegal possession of firearms and assault.
Je těžké povídat si bez kladení otázek.
It's not easy having a conversation with no questions.
Chcete-li si ji vzal, teď místo toho hrát kladení otázek!
To marry her, now play instead of asking questions!
Dostal jsem 6 měsíců v Rikers Islandu za přepadení, krádež, kladení odporu při zatčení.
I got six months in Riker's Island for assault, robbery, resisting arrest, and possession of narcotics.
Zatkneme ho pro napadení, pokus o loupež a kladení odporu.
We'll book him on assault, robbery, and resisting arrest.
Vydávání se za policajta, kladení odporu při zatýkaní, podvod, bezohledná jízda, lhaní šerifovi.
Impersonating an officer, resisting arrest. fraud, reckless driving and lying to the sheriff.

News and current affairs

Soustředěnost na terorismus na úkor ostatních záležitostí a kladení důrazu na vojenskou reakci vůči němu nemůže zajistit prosperitu a mír, ba ani výraznější snížení počtu útoků.
Focusing on terrorism to the exclusion of other issues, and emphasizing the military response to it, will not bring prosperity and peace, or even a significant reduction in the number of attacks.
Kladení rovnítka mezi válkou a jediným tyranem proto přináší politikům strategická omezení.
Equating war with a solitary tyrant thus imposes strategic limitations for policymakers.
Navzdory rekordním penězům a počtům zaměstnanců se prostor pro kladení a řešení základních vědeckých otázek dramaticky zmenšil.
Despite record levels of money and personnel, the playing field for asking basic questions has shrunk.
V Platónově Obraně Sokrata se Sokrates vyslovuje za prozkoumaný život - za návyk přísné sebereflexe a kladení tvrdých, heterodoxních a možná i znepokojivých otázek.
In Plato's Apology, Socrates advocates for the examined life - the habit of rigorous self-reflection and posing hard, heterodox, and possibly upsetting questions.
Boj za lidská práva se od dob Magny Carty k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod převážně soustřeďoval na kladení hranic státní moci.
The history of the struggle for rights from the Magna Carta to the Universal Declaration of Human Rights has been mainly about placing limits on state authority.
Pro jistý vzácný druh mořské želvy je to špatná zpráva, neboť vajíčka nakladená do písku na těchto plážích během každoročního období kladení by se měla líhnout právě v tuto dobu.
For a rare species of sea turtle this is bad news, as the eggs laid in the sand on those very beaches in the annual spawning season are due to hatch at precisely this time of the year.
Ba platí, že první pokusy o kladení jiker mohou být poměrně neúspěšné, a proto je zřejmě obzvlášť mylná politika rybolovu, která převážně spoléhá jen na prvojikrnáče (a takové politice se teď blížíme).
In fact, first attempts at spawning can be relatively unsuccessful, so a fisheries policy that depends for the most part just on first-time spawners (which is what we are approaching now), could be especially flawed.
Před několika lety se Fareed Zakaria, tehdejší editor časopisu Foreign Affairs, vyslovil proti kladení priority na demokracii definovanou jednoduše jako možnost vybrat si ve svobodných volbách politické vůdce.
A few years ago, Fareed Zakaria, then an editor of Foreign Affairs, argued against the priority normally given to democracy, simply defined as the possibility of choosing political leaders through free elections.

Are you looking for...?