English | German | Russian | Czech

flight English

Translation flight in Czech

How do you say flight in Czech?

Examples flight in Czech examples

How do I translate flight into Czech?

Simple sentences

Do your parents agree to your becoming a flight attendant?
Souhlasí rodiče s tím, že se staneš letuškou?
A thick fog delayed our flight.
Hustá mlha zpozdila náš let.
It is the flight to Recife.
Je to let do Recife.
It is the flight to Recife.
To je let do Recife.

Movie subtitles

Guys, my parents are coming in for their anniversary party and their flight gets in in, like, six hours and they're gonna want to come by here on their way to Josh's, so can we clean this place up so they finally think I have my act together?
Chlapi, moji rodiče přijedou na jejich výroční párty a přistanou asi tak za šest hodin a budou se tu chtít cestou k Joshovi zastavit, takže mohli bysme tu uklidit, si konečně myslí, že jsem se dal dohromady?
Hey! - How was the flight?
Jaký byl let?
Flight is at noon tomorrow.
Odlet je zítra v poledne.
You can stay until your flight, I guess.
Do odletu tu smíš zůstat.
In Croatia. It's a 28-hour flight.
Je to 28hodinový let.
And, as I have assured my good friend, Counselor Williams, this flight will be on time and under budget.
Také, jak jsem již ujistil svého dobrého přítele, radního Williamse tato stavba bude dokončena včas a v rámci rozpočtu.
So a flight now would be extremely dangerous.
Let by byl extrémně nebezpečný.
Flight's at 8:30pm.
Letí to ve 20:30.
All we have to do is check in separately and then we just board the flight a few minutes earlier.
Musíme si jen rezervovat letenky a stihnout dřívější let.
Uh, he's got an early flight he's covering, some nudist golf camp in Florida.
Brzo ráno letí za něčím na čem pracuje, nudistický golfový kemp na Floridě.
I booked a flight to Paris.
Mám zarezervovaný let do Paříže.
I booked a flight to Paris.
Zarezervovala jsem si let do Paříže.
On the eve of the flight, the last workers were let to go home.
Těsně před odletem byli propušteni i poslední dělníci.
Five minutes before the flight.
Do odletu zbývá 5 minut.

News and current affairs

Was it new scientific information that led to the lifting of the flight ban, or was it a reflection of the hardship, both personal and economic, that the ban was causing?
Vedly ke zrušení zákazu letů nové vědecké informace, anebo šlo o odraz lidských i ekonomických potíží, které tento zákaz způsoboval?
Capital is in full flight, more than offsetting the inflows from 2008-2010.
Odliv kapitálu je v plném proudu, přičemž více než vyrovnává přílivy z let 2008-2010.
Italy, too, is being drained of capital; in fact, the flight of investors accelerated after the ECB's liquidity injection.
I z Itálie odtéká kapitál; úprk investorů po likviditní injekci ECB dokonce zrychlil.
It is now clear that the ECB itself has caused a large part of the capital flight from countries like Spain and Italy, because the cheap credit that it offered drove away private capital.
Dnes je jasné, že značnou část úniku kapitálu ze zemí jako Španělsko a Itálie zapříčinila sama ECB, protože levné úvěrování, které nabídla, vypudilo soukromý kapitál.
Thus, new fights on the debt ceiling, risks of a government shutdown, and rating downgrades could further depress consumer and business confidence, reducing spending and accelerating a flight to safety that would exacerbate the fall in stock markets.
Nové bitky o dluhový strop, rizika znehybnění vlády a snížení ratingů by mohly dále stlačit spotřebitelskou a podnikatelskou důvěru a tím snížit výdaje a urychlit úprk do bezpečí, který by zjitřil propad na akciových burzách.
In the short run, the yen and the dollar continue to benefit from a flight to safety, as panicked investors seek a place to hide.
Krátkodobě budou jen a dolar dál těžit zampnbsp;úprku do bezpečí, neboť zpanikaření investoři hledají vhodné útočiště.
But the cause of Russia's so-called capital flight is a poor bank system and its dysfunctional tax system.
Nicméně příčinou takzvaného ruského útěku kapitálu byl a je nedokonalý bankovní systém Ruska a jeho disfunkční daňový systém.
The reason is clear: by taking time to set the stage for liberalization, governments hoped to limit the initial spike in price inflation, thereby avoiding a wage-price spiral and curbing capital flight.
Důvod je zřejmý: vlády doufaly, že pokud nebudou spěchat a připraví si pro liberalizaci půdu, omezí prvotní výkyv v inflaci cen směrem vzhůru, čímž se vyhnou mzdové a cenové spirále a omezí odliv kapitálu.
No one in his right mind can assume that something never achieved before, namely destroying a small number of warheads in flight, will happen over night.
Nikdo se zdravým rozumem nemůže předpokládat, že dosud nedosažitelné výsledky, konkrétně zničení malého počtu válečných hlavic během letu, budou najednou dosaženy přes noc.
British and American negotiators secretly met with Libyan counterparts to resolve the case of the 1988 bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland, and other terrorism issues.
Britští a američtí vyjednavači se tedy tajně sešli s libyjskými protějšky, aby vyřešili případ pumového útoku na letadlo společnosti Pan Am nad skotským Lockerbie v roce 1988 a další teroristické otázky.
The answer appears to be that there is nobody in the financial centers of New York, London, Tokyo, Frankfurt, and Hong Kong who thinks it is their business to bet on a future flight from the dollar.
Odpověď zní podle všeho tak, že ve finančních centrech New Yorku, Londýna, Tokia, Frankfurtu a Hongkongu není nikdo, kdo by zastával názor, že je vhodné sázet na budoucí úprk od dolaru.
That might not seem like an obvious question, until one considers that, for emerging-market investors, art has become a critical tool for facilitating capital flight and hiding wealth.
Tato otázka se nemusí jevit jako logická, dokud si neuvědomíme, že umění se stalo klíčovým nástrojem k usnadnění odlivu kapitálu a ukrývání bohatství.
It is extremely difficult to estimate capital flight, both because the data are insufficient and because it is tough to distinguish capital flight from normal diversification.
Odhadovat odliv kapitálu je mimořádně obtížné - jednak kvůli nedostatečným údajům a jednak proto, že je těžké odlišit odliv kapitálu od normální diverzifikace.
It is extremely difficult to estimate capital flight, both because the data are insufficient and because it is tough to distinguish capital flight from normal diversification.
Odhadovat odliv kapitálu je mimořádně obtížné - jednak kvůli nedostatečným údajům a jednak proto, že je těžké odlišit odliv kapitálu od normální diverzifikace.

Are you looking for...?