English | German | Russian | Czech

flexibilita Czech

Translation flexibilita translation

How do I translate flexibilita from Czech into English?

flexibilita Czech » English

flexibility versatility suppleness elasticity

Synonyms flexibilita synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flexibilita?

Inflection flexibilita inflection

How do you inflect flexibilita in Czech?

flexibilita · noun

+
++

Examples flexibilita examples

How do I use flexibilita in a sentence?

Movie subtitles

Katatonická strnulost, flexibilita periferních zakončení.
Catatonic posturing, waxy flexibility of the extremities.
Rozumná flexibilita. Jisté možství svalové síly. Okrajově užitelné.
Reasonable flexibility, certain amount of muscular force - could be marginally useful.
Dimenzionální flexibilita?
Dimensional flexibility?
A flexibilita.
And flexibility.
Žádné zakřivení, žádná flexibilita. Žádná flexibilita, žádná síla.
No flexibility, no strength.
Žádné zakřivení, žádná flexibilita. Žádná flexibilita, žádná síla.
No flexibility, no strength.
Naším jediným trumfem je flexibilita, kterou by nám normálně měla dát smlouva s Vanessou, smlouva s Johnny Deppem, smlouva s Jeanem Rochefortem.
The only thing we have in our favor is the notion of some flexibility to move around the rest of the work we're doing by having Vanessa on a picture deal, Johnny Depp on a picture deal, Jean Rochefort on a picture deal.
Možná je také genetická flexibilita.
So is genetic flexibility.
Fyzikální flexibilita může být pouze maskující se matematická neflexibilita.
Physical flexibility may only be disguising a mathematical inflexibility.
K tomu je požadována technická kreativita a flexibilita.
This requires technical creativity and flexibility.
Jaká je vaše flexibilita na svátky jako Velikonoce nebo Den obětí války, protože bychom možná chtěli trochu tyto dny změnit.
Uh, your flexibility on things like easter or memorial day, Because we might want To change our days around a little bit.
Vidíte, flexibilita je základním kamenem naší profese.
You see, flexibility is the cornerstone of our profession.
Jak vysoká flexibilita je tam?
How much flexibility is there?
Do toho. Větši flexibilita je s novou stavbou.
There's greater flexibility with a new build.

News and current affairs

Adaptaci na asymetrické šoky usnadňovala spíše obrovská flexibilita, včetně flexibility na trzích práce.
Instead, a great deal of flexibility, including within their labor markets, facilitated adjustment to asymmetric shocks.
Strukturálně konzervativní síti vzájemně propletených institucí chybí flexibilita a kreativita, bez níž nelze na výzvy globalizace reagovat inovativními způsoby.
The structurally conservative network of intertwined institutions lacks the flexibility and creativity needed to give an innovative answer to globalization.
A v platnosti navíc zůstávají i další dlouhodobé výhody Spojených států - flexibilita, schopnost obnovy, hospodářská mobilita, mezinárodní regulační síla a funkce dolaru jako hlavní světové rezervní měny.
And the country's other longstanding advantages - flexibility, capacity for renewal, economic mobility, international regulatory strength, and the world's main reserve currency - remain in place.
Flexibilita, kterou projevují Obama s Romneym, možná přece jen není u prezidenta tak špatná vlastnost.
Perhaps the flexibility that Obama and Romney have shown is not such a bad quality for a president after all.
Vyšší flexibilita měny by umožnila čínské centrální bance používat monetární politiku ke zvyšování finanční a cenové stability země.
Increased currency flexibility would allow China's central bank to use monetary policy to enhance China's financial and price stability.
Ale v Evropě, kde jsou konkurenceschopnost a flexibilita nedostatkovým zbožím, kterým političtí lídři pohrdají a které jen haní, zde musí centrální banka chránit a preventivně bránit.
In Europe, where competition and flexibility are in short supply, indeed are disdained by political leaders, the central bank must be preemptive.
Výpočetní operace se decentralizovaly a tato nová flexibilita vyvolala dojem, že se kontrola přesouvá směrem od velkých aglomerací moci - to byly vlády, anebo firmy.
Computing became decentralized, and the new flexibility produced a sense that control was moving away from big agglomerations of power - whether governments or companies.
Výdajová flexibilita je krátkodobě vhodná, jedině pokud jsou zavedena střednědobá a dlouhodobá opatření.
In the short run, spending flexibility is appropriate only if medium- and long-term measures are in place.
Kurzovní flexibilita jim mnoho nepomohla nebo se přinejmenším rozhodly nevyužít.
Exchange-rate flexibility has not helped them much, or at least they have chosen not to exploit it.
Jedním z důvodů je fakt, že se během zotavení zvýšila flexibilita trhu práce.
One reason for this is that labor-market flexibility increased during the recovery.

Are you looking for...?