English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE flexibilní COMPARATIVE flexibilnější SUPERLATIVE nejflexibilnější

flexibilní Czech

Translation flexibilní translation

How do I translate flexibilní from Czech into English?

flexibilní Czech » English

flexible nonrigid

Synonyms flexibilní synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flexibilní?

flexibilní Czech » Czech

pružný pohyblivý nestálý

Inflection flexibilní inflection

How do you inflect flexibilní in Czech?

flexibilní · adjective

+
++

Examples flexibilní examples

How do I use flexibilní in a sentence?

Movie subtitles

Jejich oko je flexibilní, jako velká čočka z kamery.
Their eye is flexible, like a large camera lens. Yes.
V každém případě, jeho morálka je flexibilní jako ta naše.
At any rate, his morality is as flexible as ours.
Flexibilní.
Versatile.
Kulové silové pole je flexibilní jen v jednom směru v jeden čas.
The force globe is flexible in only one direction per unit of time.
jsem, nicméně, více flexibilní.
I, however, I am perhaps more flexible.
Jsme flexibilní.
Well, we're flexible.
Tuhle otázku si kladu čím dál častěji, a odpovídám si na to hloupostma jako flexibilní pracovní doba, pěkná krajina, placená dovolená v pestrém a přepychovém východoevropském letovisku.
When you think about it, I take on a lot of jobs nobody else would want. The question is, why do I want them?
Prokurátoři musejí být flexibilní, aby drželi krok s dobou.
Prosecutors need to be flexible in keeping with the new age.
Flexibilní pracovní doba a hodně dortu zadarmo.
Flexible hours, a lot of free cake.
Flexibilní čas není pro nás.
This is not a flexible time for us.
Dokážu být velmi flexibilní.
I can be very flexible.
Musíme být lehcí a flexibilní.
We have to be light and flexible.
Většinou nerada zabíjím lidi, ale naučila jsem se být flexibilní.
I don't generally like to kill humans, but I've learned it pays to be flexible.
Musely jsme být dost flexibilní, abychom dostaly. banku na svou stranu a dala nám nějaké peníze.
It was being flexible enough to tailor our approach to what would make the bank officer feel comfortable about lending us money.

News and current affairs

NATO bylo flexibilní od svého založení.
NATO has been flexible since its inception.
Pokud by Evropa nalezla vlastní, stejně flexibilní systém, byl by nadcházející vstup deseti nových členských zemí do EU mnohem jednodušší.
The coming accession of ten new members to the EU would be made much simpler were Europe to find its own equally flexible system.
Úspěch egyptského prezidenta Muhammada Mursího při zprostředkování jednání mezi Izraelem a Hamásem ukázal, že islamisté dokážou být flexibilní - dokonce i v otázce Izraele.
Egyptian President Mohamed Morsi's success in mediating between Israel and Hamas demonstrated that Islamists can be flexible - even when it comes to Israel.
Dnešní země rozvíjejících se trhů mají oproti minulosti výrazně flexibilní politiky a mnohem větší volnost při svém jednání.
Today's emerging countries have considerable policy flexibility and much greater latitude to act than they had in the past.
Vždyť když se jaderná odveta zdála natolik drakonická, nebyla věrohodná, USA zavedly konvenční flexibilní reakci, aby do své snahy odradit od sovětské invaze do západní Evropy přidaly prvek nevpuštění.
After all, when nuclear punishment seemed too draconian to be credible, the US adopted a conventional flexible response to add an element of denial in its effort to deter a Soviet invasion of Western Europe.
Konkurenceschopnost na úrovni celé eurozóny závisí na kvalitě produktů a devizovém kurzu eura, který je flexibilní.
Eurozone-wide competitiveness depends on product quality and the euro exchange rate, which is flexible.
Máme-li se vyrovnat s rychlými změnami, potřebujeme být v oblasti regulace flexibilní.
To cope with rapid change, we need to be flexible when it comes to regulation.
Nová charta vědců, která se právě diskutuje v Evropské komisi, by měla situaci zlepšit tím, že zajistí, aby flexibilní profesní dráhy byly slučitelné s přenositelnými sociálními výhodami.
The new Charter of Scientists now under discussion in the European Commission should improve the situation, by making flexible career tracks compatible with transferable social benefits.
Musí zaručit dlouhodobou cenovou stabilitu, ale zároveň musí být dostatečně flexibilní z krátkodobého pohledu, aby si uměla poradit s obchodními cykly.
It needs to deliver price stability in the long run while being flexible enough in the short run to deal with business cycles.
Po dlouholetém sledování vývoje Silicon Valley během mého působení na Hooverově institutu Stanfordské university jsem nicméně přesvědčen, že dynamická průmyslová centra vyžadují flexibilní ekonomické prostředí, a nikoliv vládní průmyslovou politiku.
After observing Silicon Valley during my many years at the Hoover Institution of Stanford University, however, I am convinced that dynamic industrial clusters require a flexible economic environment, not government industrial policy.
Nicméně historie Silicon Valley ukazuje, že špičkové university, flexibilní trh pracovních sil, funkční kapitálový trh a omezené regulatorní překážky podnikání, to vše společně pomáhá high-tech společnosti přilákat.
But Silicon Valley's history indicates that top universities, flexible labor and capital markets, and limited regulatory obstacles to entrepreneurship all help attract high tech companies.
Z americké perspektivy se flexibilní ad hoc koalice ochotných prokázaly jako prospěšnější než zavedená aliance NATO, v níž Německo vedlo boj za odmítnutí turecké žádosti o pomoc.
From an American perspective, flexible ad hoc coalitions of the willing have turned out to be more useful than the established NATO alliance, where Germany led the fight to refuse Turkey's request for support.
Časem budou muset vyspělé ekonomiky investovat do lidského kapitálu, dovedností a do sítí sociálního zabezpečení, aby zvýšily produktivitu a umožnily pracujícím konkurovat, být flexibilní a úspěšně působit v globalizované ekonomice.
Over time, advanced economies will need to invest in human capital, skills and social safety nets to increase productivity and enable workers to compete, be flexible and thrive in a globalized economy.
BERKELEY - Před rokem 2008 jsem studenty učil, že Spojené státy jsou flexibilní ekonomika.
BERKELEY - Before 2008, I taught my students that the United States was a flexible economy.

Are you looking for...?