English | German | Russian | Czech

flexible English

Translation flexible in Czech

How do you say flexible in Czech?

Examples flexible in Czech examples

How do I translate flexible into Czech?

Movie subtitles

He could move if it had flexible joints.
Šlo by to s ohebnými klouby.
Look, If we design it like this, on the principle of a diving suit with flexible joints here, yet capable of holding oxygen inside I think we'll have something.
Při návrhu podobném potápěčskému obleku s ohybnými klouby a schopností udržet kyslík uvnitř se možná někam dostaneme.
He gave me a brand-new Flexible Flyer sled last year.
Vloni mi přinesl úplně nové sáňky.
You'll be flexible, won't you?
Dáš mi na dluh, že jo?
Are you flexible enough to reconsider a perhaps hastily formed opinion?
Dokážete přehodnotit možná unáhlený názor?
I'm flexible.
Dobře.
Their eye is flexible, like a large camera lens. Yes.
Jejich oko je flexibilní, jako velká čočka z kamery.
One foot on the ground, arms wide open, and stay flexible.
Jedna noha na zemi, paže široce otevřené, pružný postoj.
At any rate, his morality is as flexible as ours.
V každém případě, jeho morálka je flexibilní jako ta naše.
Of course I am flexible.
Samozřejmě vám poskytnu jisté výhody.
Her body was so flexible!
Jak bylo její tělo ohebné!
Usually, older women. with less flexible joints have this sort of trouble.
Tyhle problémy mají většinou starší ženy s nepružnými klouby.
It occurs to me we need someone more flexible.
Napadlo , že potřebujeme někoho flexibilnějšího.
I'm very flexible. I can go either way.
Jsem přizpůsobivá, umím věci obejít.

News and current affairs

NATO has been flexible since its inception.
NATO bylo flexibilní od svého založení.
Ironically, flexible exchange rates help the very country that caused the crisis.
Je ironické, že pružné směnné kurzy pomáhají právě zemi, která krizi způsobila.
Such a tax is the most flexible and market-friendly approach, and would have the least impact on economic growth.
Taková daň představuje nejpružnější a tržně nejcitlivější přístup, který by měl nejmenší dopady na hospodářský růst.
The super-flexible US economy keeps managing to produce more with less.
Superpružné americké ekonomice se trvale daří vyrábět z méně více.
The US labor market is more flexible than Europe's, enabling it to react more nimbly to the ever shifting sands of globalization.
Americký trh práce je pružnější než evropský, což mu umožňuje čiperněji reagovat na věčně pohyblivé písky globalizace.
Yet, the 15 member states may compensate for their collective failure of nerve by opening up easier options for flexible or multi-speed integration.
Evropská patnáctka by přesto mohla vynahradit svůj kolektivní nedostatek odvahy tak, že by předložila snadnější alternativy pružné či vícerychlostní integrace.
In other words, the new class divisions run less between the rich and the poor than between educated metropolitan elites and less sophisticated, less flexible, and, in every sense, less connected provincials.
Nové třídní dělení jinými slovy nevede ani tak mezi bohatými a chudými jako spíše mezi vzdělanými městskými elitami a méně moderními, méně pružnými a ve všech směrech méně propojenými venkovany.
Shared water calls for flexible, continuous, cooperative water management, based on agreed-upon rights and responsibilities, as well as ongoing monitoring and dispute resolution mechanisms.
Sdílení vody si žádá pružné, nepřetržité a kooperativní vodohospodářství založené na dohodnutých právech a závazcích a také mechanismy průběžného monitoringu a řešení sporů.
Argentina should have been encouraged to fix a more flexible exchange rate system, or at least an exchange rate more reflective of the country's trading patterns.
V tuto chvíli měl Argentině někdo poradit, aby zavedla flexibilnějsí směnný systém, či přinejmensím směnný kurz, který by více a lépe odrážel situaci jejích hlavních obchodních partnerů.
Perhaps when we have one world government, it will make sense to have one world currency. But, even setting aside the equilibrating benefits of flexible currencies, the prospect of a single, omnipotent central bank is not particularly appealing.
Kdybychom měli jednu celosvětovou vládu, možná by dávalo smysl mít jedinou světovou měnu. I když ale dáme stranou vyvažující přínosy plovoucích měn, představa jediné, všemocné centrální banky není zrovna přitažlivá.
In principle, with flexible labor markets, migration creates welfare gains for all countries.
V zásadě lze říci, že při pružných trzích práce je imigrace sociálním přínosem pro všechny země.
The best solution is to make Western labor markets flexible by opening the system of collective wage bargaining, dismantling labor market regulation, and reforming the welfare state.
Mnohem lepší je vybavit západní trhy práce větší mírou pružnosti, a to tak, že se zpřístupní cesty kolektivního vyjednávání mezd, zruší se regulace trhů práce a reformuje se sociální stát.
If workfare replaces welfare, wages will become more flexible enabling EU labor markets to absorb immigrants more efficiently.
Pokud systém sociální podpory nahradí takový systém podpory v nezaměstnanosti, kdy budou příjemci podpory povinni vykonávat přidělenou práci, budou mzdy pružnější, takže trhy práce v EU budou schopny přistěhovalce absorbovat účinněji.
The coming accession of ten new members to the EU would be made much simpler were Europe to find its own equally flexible system.
Pokud by Evropa nalezla vlastní, stejně flexibilní systém, byl by nadcházející vstup deseti nových členských zemí do EU mnohem jednodušší.

Are you looking for...?