English | German | Russian | Czech

flexibility English

Translation flexibility in Czech

How do you say flexibility in Czech?

Examples flexibility in Czech examples

How do I translate flexibility into Czech?

Movie subtitles

But also a lack of flexibility and freedom.
Ale nepoddajný.
Catatonic posturing, waxy flexibility of the extremities.
Katatonická strnulost, flexibilita periferních zakončení.
Flexibility, flexibility.
Ohebnost, Ohebnost.
Flexibility, flexibility.
Ohebnost, Ohebnost.
That's what gives it such flexibility.
Proto je to tak vděčné téma.
It's very reassuring at times to retain a certain flexibility of attitude.
Je občas hodně uklidňující ponechat si jakýsi přizpůsobivý postoj.
Reasonable flexibility, certain amount of muscular force - could be marginally useful.
Rozumná flexibilita. Jisté možství svalové síly. Okrajově užitelné.
Dimensional flexibility?
Dimenzionální flexibilita?
The keynote is flexibility.
Polehoučku. Klídek.
They say the average Common Market official has the organising ability of the Italians, the flexibility of the Germans, the modesty of the French, the imagination of the Belgians, the generosity of the Dutch and the intelligence of the Irish!
Vyloučeno! V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi?
Fortunately. my practice allows me a certain flexibility.
Naštěstí praxe mi poskytuje jistou míru flexibility.
What happened to intuitive thinking, individual effort, flexibility?
Co se stalo s intuitivním myšlením, individuální snahou, flexibilitou?
You gotta get some flexibility.
Musíš být pružnější.
And flexibility.
A flexibilita.

News and current affairs

This calls for generosity from the EU and flexibility from Moscow.
Od Evropské unie si tento cíl žádá štědrost, od Moskvy pak pružnost.
Similar flexibility exists with the Euro, the Schengen Agreement, and the Social Chapter.
Obdobná pružnost charakterizuje euro, Schengenskou dohodu i sociální kapitolu.
That is why it is important to maintain some flexibility, to allow currently unregulated institutions like hedge funds and private-equity funds to be swept into the regulatory net if they become large and systemically important.
Proto je důležité udržet jistou pružnost a umožnit, aby regulační síť pokryla i momentálně neregulované instituce, jako jsou hedgeové fondy a private-equity fondy, pokud se stanou velkými a systémově důležitými.
American politicians need to recognize the new G-Zero reality and rebuild America's domestic sources of strength, even if only incrementally. If they do, the US will have the vigor and flexibility to shape the next world order.
Je potřeba, aby si američtí politici uvědomili novou realitu G nula a přetvořili domácí prameny sil USA, byť jen povlovně. Pokud tak učiní, USA budou mít elán a pružnost potřebné k formování příštího světového řádu.
Instead, a great deal of flexibility, including within their labor markets, facilitated adjustment to asymmetric shocks.
Adaptaci na asymetrické šoky usnadňovala spíše obrovská flexibilita, včetně flexibility na trzích práce.
So far, the growth agenda has consisted largely of structural reforms, which are essential for boosting future productivity and flexibility.
Doposud se růstová agenda skládala převážně ze strukturálních reforem, které jsou nezbytné pro zvýšení budoucí produktivity a flexibility.
Last but not least, there are longer-term structural reforms, such as labor-market reforms that increase flexibility without leading to large-scale lay-offs (a model rather successfully implemented by Germany).
V neposlední řadě existují i dlouhodobější strukturální reformy, jako jsou reformy trhu práce, jež zvyšují flexibilitu, aniž vedou k rozsáhlému propouštění (model, který dosti úspěšně použilo Německo).
A healthy older person may well appreciate part-time work if it comes with flexibility.
Starší zdravý člověk si může klidně vážit práce na částečný úvazek, pokud tato práce pružný charakter.
It intends to boost domestic demand and is committed to moving gradually toward greater exchange rate flexibility.
v úmyslu zvýšit domácí poptávku a je odhodlána postupně přecházet k větší pružnosti směnného kurzu.
The World Economic Forum still rates the American economy as the world's most competitive, owing to its labor-market flexibility, higher education, political stability, and openness to innovation.
Světové ekonomické fórum stále hodnotí americkou ekonomiku jako nejkonkurenceschopnější na světě, a to díky pružnosti trhu práce, vyššímu vzdělání, politické stabilitě a otevřenosti vůči inovacím.
Early on, the government proposed legislation to increase labor market flexibility and relax constraints on firing rules.
Krátce po svém nástupu vláda navrhla legislativu usilující o zlepšení pružnosti trhu práce a uvolnění restrikcí v pravidlech propouštění.
Lula claimed that this ad hoc approach gave Brazil a degree of flexibility lacking in other countries; but it was not cost-free, as he claimed, and the results did not endure.
Lula prohlásil, že tento ad hoc přístup dal Brazílii jistou míru flexibility, která jiným zemím chyběla; nebyla však zadarmo, jak tvrdil, a výsledky neměly dlouhého trvání.
But, regardless of who leaves first, any countries trading in the euro for their defunct national currencies would, like an independent Scotland, have to determine the right degree of exchange-rate flexibility.
Bez ohledu na to, kdo odejde jako první, by si však všechny státy, které by vyměnily euro za svou bývalou národní měnu, musely podobně jako nezávislé Skotsko stanovit optimální míru flexibility směnného kurzu.
Moves toward increased exchange rate flexibility in China and other Asian countries, supported by financial sector reform, will have domestic and global benefits.
Kroky ke zvýšení flexibility měnových kurzů v Číně a dalších asijských zemích, podporované reformou finančního sektoru, budou mít domácí i celosvětový přínos.

Are you looking for...?