English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napumpovat IMPERFECTIVE VERB pumpovat

napumpovat Czech

Translation napumpovat translation

How do I translate napumpovat from Czech into English?

napumpovat Czech » English

pump up

Synonyms napumpovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napumpovat?

napumpovat Czech » Czech

načerpat nahustit nafouknout nadout hustit

Conjugation napumpovat conjugation

How do you conjugate napumpovat in Czech?

napumpovat · verb

Examples napumpovat examples

How do I use napumpovat in a sentence?

Movie subtitles

Měls to do Joea napumpovat.
You should have plugged Joe.
Chceš si napumpovat ten jed do srdce?
You trying to pump that poison to your heart?
Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa.
Ain't no bigger pleasure for an orthodox rogue than to pump lead into the enemy like a pump.
Neměli bysme ho napumpovat tou uspávací ampulí?
Think we ought to hit him up with the tranquilliser gun?
Nemůžeš to napumpovat rychlejc?
Can't you pump that a little faster?
jsem do tebe skoro chtěl napumpovat své sladkosti.
I was just about to pop my cookies!
Musíte napumpovat roznětku, abychom získali náboj.
You've got to pump up the primer handle in order to get the charge.
Napumpovat tam uspávací plyn, vlítnout tam a rozbít pár hlav.
Pump in morph gas, go in there and break some heads.
Hele, potřebuju trochu napumpovat.
Hey, I think I need to pump again.
Mohl bych vás napumpovat olovem a ani bych nebyl zatčen.
I could pump you full of bullets right now, and I wouldn't even be arrested.
se to tím nějak napumpovat.
Mm-hmm.
Proč by mu někdo chtěl napumpovat do hlavy. obrázek spokojeného příměstského života?
Why would someone wanna pump his head. full of images of a happy, suburban life?
Můžeš ho napumpovat všemi těmi chemikáliemi, vylepšit ho make-upem. připravit a uložit do rakve.ale to nezmění fakt, že náš jediný otec navždy odešel!
You can pump him full of chemicals, you can put makeup on him and you can prop him up for a nap in the slumber room but the fact remains that the only father we're ever gonna have is gone!
Můžeme naříznout trubku a napumpovat tam novou vodu.
We can hack off the valve and pump in the fresh water.

News and current affairs

Napumpovat do vysokých škol peníze ale nestačí.
But just throwing money at universities isn't enough.

Are you looking for...?