English | German | Russian | Czech

napuštěný Czech

Translation napuštěný translation

How do I translate napuštěný from Czech into English?

napuštěný Czech » English

impregnated

Inflection napuštěný inflection

How do you inflect napuštěný in Czech?

napuštěný · adjective

+
++

Examples napuštěný examples

How do I use napuštěný in a sentence?

Movie subtitles

Kapesník napuštěný chloroformem.
Chloroform on a handkerchief while you're on the job.
Takovou reakci mohl spustit pouze. papír vysoce napuštěný destilátem chloridu sodíku.
This reaction could only have been triggered. by the paper's extreme saturation. with distillation of sodium chloride.
S tvým štěstím nebude napuštěný vzduchem.
With your luck, it won't have any air in it.
Je napuštěný jedem.
It's tipped with poison.
Šuriken napuštěný jedem, jaký používají nindžové.
A shuriken dipped in poison like the ninja use.
Závěs za DJ-em byl napuštěný rumem.
The curtain behind the DJ was doused with the stuff.
A taky víme, že závěs za vámi byl napuštěný rumem.
There was rum poured on the curtain directly behind you.
Ne, otěhotní se tak, že sedíte po někom v napuštěný vaně.
No, you can only get pregnant by sitting in someone else's bath water.
Byly napuštěný kyselinou.
They were laced with some type of acid.
Na Scéně 5 mám napuštěný bazén ve velikosti Staples Center.
I've got a water tank the size of the Staples Center out on stage five.
půjdu do restaurace, kde mají mít ty sýrem napuštěný, obalovaný hranolky.
I'm going to the restaurant that he said had cheese infused twice battered fries.
Zrádný vražedný nástroj držíš v ruce. Ten kord jedem napuštěný hrot.
The treacherous instrument is in thy hand, unblunted and envenom'd.
Mají šípy napuštěný nervovým jedem, co vám do minuty zastaví srdce.
They're fond of arrows dipped in a neurotoxin that'll stop your heart in one minute.
A ještě třeba. bělaš, takový mastný, celý napuštěný olejem.
Or this one. belyash, so fat, oiled.

Are you looking for...?