English | German | Russian | Czech

chodící Czech

Meaning chodící meaning

What does chodící mean in Czech?

chodící

going, walking, strolling takový, který chodí (po nohou)  chodící plyšový pejsek se zvukovými efekty dating takový, který s někým chodí ( vztah)  Kluk chodící s Johanou musí být nejšťastnější člověk všech dob na celém světe.

Translation chodící translation

How do I translate chodící from Czech into English?

chodící Czech » English

walking going

Synonyms chodící synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodící?

chodící Czech » Czech

pohyblivý docházející ambulantní

Inflection chodící inflection

How do you inflect chodící in Czech?

chodící · adjective

+
++

Examples chodící examples

How do I use chodící in a sentence?

Movie subtitles

Chodící kasička.
The human cash register.
Všichni jste sIyšeIi hrůzostrašné příběhy o chodící smrti.
Now, you have all heard bone-chilling rumors of the walking dead.
Lidé chodící tady okolo, mají starostí plnou hlavu, potřebují telefon!
People going around here bopping each other on the head, they need a phone.
Pak ti ublíží znova a ty se stáváš čím dál tím víc zlej. a pak nejsi nikdo,. jenom chodící stvůra.
And they hurt you again and you get meaner and meaner, till you ain't no boy nor man any more, just a walking chunk of mean mad.
Je to chodící krása.
She walks in beauty.
Vždycky jsem chtěl vidět chodící pokladnu.
I've always wanted to see a walking cash register.
Jen jsem si ho vždy představoval jako chodící pastu na zuby.
I've always pictured J.B. Cotterell as a walking tube of toothpaste.
Netrap ho tak. Je to chudák. Jen chodící mrtvola.
Can't you see he's just a walking corpse?
A co my? My nejsme chodící mrtvoly?
You think we're not?
Cokoliv chodící na tomhle by bylo nebezpečím pro muže s holí,..
Whatever walks on this would be an opponent for a man with a club.
Mluvím s tebou skrz tenhle chodící mikrofon, který kdysi pracoval pro .
I'm talkin' to you through this-this walkin' microphone that used to work for me.
Vše, co mi zůstalo, bylo toto. toto chodící tělo. tato. tato ulita, tento duch z masa.
All that remained of me was this. this walking corpse, this shell, this ghost of flesh.
Soly Nazerman, chodící smrt!
Sol Nazerman, the walking dead!
Dalo by se říci, chodící mrtvola. Mrtvola Martinusova bratra.
Her description was of a walking corpse, the corpse of Martinus' brother.

Are you looking for...?