English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB pochlubit IMPERFECTIVE VERB chlubit

chlubit Czech

Translation chlubit translation

How do I translate chlubit from Czech into English?

chlubit Czech » English

flaunt boast brag

Synonyms chlubit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlubit?

chlubit Czech » Czech

předvádět pochlubit chvástat

Conjugation chlubit conjugation

How do you conjugate chlubit in Czech?

chlubit · verb

Examples chlubit examples

How do I use chlubit in a sentence?

Movie subtitles

Tím se snad nebudete chlubit.
Does it run in the family?
Tím se zrovna nelze chlubit, Williame.
It lacks glory, William.
O téhle mezinárodní diplomacii se jednou budu chlubit svým vnoučatům, ohavným malým ďáblíkům.
This is the bit of international diplomacy I shall boast about to my grandchildren, the nasty little demons.
Scarlett je zlá. Postavila si dům, jen aby se mohla chlubit!
Scarlett's hateful. building that new house just to show off!
Není se čím chlubit.
That's nothing to brag about.
Čím se budeš chlubit před Bohem?
What will you boast of before the Lord?
To se tedy máte čím chlubit.
Don't brag about it.
Nemáme se čím chlubit, ale svět se nezboří. jen proto, že jsme utrpěli porážku.
We've little to boast about, but the world hasn't come to an end just because we've run into a setback.
Nechtěl se tím chlubit.
I don't think he meant to boast of it. He spoke of it quite calmly.
Určitě se teď budeš přede všemi chlubit.
You'll go boasting to everybody.
To se máš čím chlubit, takhle špehovat.
You must be very proud of that bit of snooping.
Měl by ses chlubit, jak jsi dobrý.
You ought to be telling me how good you are.
Chtěl jsem, jenomže jsem to odkládal, protože se nebylo čím chlubit.
I meant to, but I kept putting it off. because I didn't like any part of it.
Můžete se tím pak chlubit do smrti.
Then all the rest of your life you can tell her how you did it.

News and current affairs

Takovým zneužitím moci by se mohl chlubit lecjaký diktátor, Saddámem Husajnem počínaje a Robertem Mugabem konče.
Any dictator, from Saddam Hussein to Robert Mugabe, could take pride in this abuse of power.
Skupina ALBA tvrdě prosazovala hlasování nebo kompromis o jeho podmínkách, jímž by se pak mohla chlubit před světem a domácím veřejným míněním.
The ALBA group pushed hard for a vote, or a compromise on its terms, which it could then flaunt to the world and to domestic public opinion.
Země se možná nevyrovná svým asijským sousedům co do prosperity, avšak zároveň se Indové vždy mohli chlubit životaschopností svého parlamentního systému.
The country may not match up to its Asian neighbors in prosperity, but Indians have always been able to boast of the vitality of their parliamentary system.
Je tudíž legrační chlubit se tím, že oblast vědy, jíž se věnuji, jde o experimentální fyziku, matematiku nebo kosmologii, je neužitečná.
So it's funny to boast that one's own brand of knowledge, whether experimental physics, mathematics, or cosmology, is useless.
Před se premiér Kostov spolu s celou vládou mohl chlubit úspěchy v odstraňování devastující politiky předchozí socialistické vlády.
Before, Prime Minister Kostov and his government could boast of successes in undoing the ruinous policies of the previous socialist government.

Are you looking for...?