English | German | Russian | Czech

agónie Czech

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate agónie from Czech?

agónie Czech » English

agony torment

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as agónie?

agónie Czech » Czech

utrpení muka agonie trápení

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate agónie in Czech?

agónie · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use agónie in a sentence?

Movie subtitles

Žádám od tebe jen okamžik agónie.
I ask of thee only a moment of agony.
Když však byl přiveden k branám předsmrtné agónie, zdálo se, že ho síly opouštějí.
But when they took him to the last deadly tortures, it seemed as though his strength was failing.
To byla agónie.
It was agony.
Není to jen prodlužování agónie?
Aren't we just prolonging the agony?
Dlouhá, plná agónie, cesta mezi samými lahvemi.
A long, agonizing route through a maze of bottles.
bude dnešní den končit budeš prosit, abych zabil a zbavil pekelné agónie..
Before this day is out you will be begging me to kill you to relieve you of the agony of hell..
Písmo vykazuje známky agónie, kterou způsobuje abstinenční syndrom.
It shows the agony. of an addiction withdrawal.
Je to drásavá, krutá agónie.
It's a rending, burning agony.
Malíř Agónie.
Painter of Agony.
Antonio, o čem je ten příběh agónie?
Antonio, what about this story of agony?
Radost od Malíře Agónie.
Joy from the Painter ofAgony.
Připrav se, že budeš svědkem jeho agónie.
Prepare to witness his agony.
Bude to pomalá agónie.
It's gonna be slow and agonizing.
Je silný, takže se může dostat z agónie, ve které teď je. Žádné tělo ale nesnese takový žár.
I'm afraid I don't carry a sedative strong enough to mask the kind of agony he's in right now.

News and current affairs

Jaký je důvod tak zjevné agónie ústřední instituce demokracie, parlamentu?
What is the reason for the apparent demise of the central institution of democracy, parliament?