English | German | Russian | Czech

a hollow leg English

Translation a hollow leg in Czech

How do you say a hollow leg in Czech?

a hollow leg English » Czech

mít velký splávek

Are you looking for...?

a | hollow | leg