English | German | Russian | Czech

naruby Czech

Translation naruby translation

How do I translate naruby from Czech into English?

naruby Czech » English

inside out upside down inside-out invert becue

Synonyms naruby synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as naruby?

Examples naruby examples

How do I use naruby in a sentence?

Simple sentences

Tvoje košile je naruby.
Your shirt is inside out.
Tom si oblékl košili naruby.
Tom put his shirt on inside out.
Máš ten svetr naruby.
Your sweater is on backwards.
Máš kalhoty naruby.
Your pants are inside out.

Movie subtitles

On jde a převrátí hru naruby podle toho Joe Stengela.
He goes and he turns the play over to this Joe Stengel.
Obrátila jsi mi domácnost naruby.
You've disrupted my household.
Otočit se naruby, abys ji viděl?
Turn inside out to make you see?
Podívej. zlato. budeme mít kluka nebo holku. i kdybychom měIi obrátit celou medicínu naruby.
Look, baby, we're going to have a boy and a girl. if we have to upset the whole medical profession.
Obrať kapsy naruby.
Turn them inside out.
Pak tam ležíte, díváte se na strop a žaludek se vám obrací naruby. A myslíte na Boha, ke kterému jste se ten den modlil při každém cinknutí kulky.
And then you'll lay there and look at the ceiling while your stomach turns over and you hope to God you called every shot right during the day.
Převrátil jste celou loď naruby ve snaze najít neexistující klíč?
Did you turn your ship upside down searching for a phantom key?
Obrátím tohle město naruby, ale najdu je.
I'll turn this town inside out, but I'll find them.
udělám, co chci, všechno se mi obrací naruby.
Whatever I do, everything seems to go wrong.
Vše je obrácené naruby.
It's all so insane.
Jejich diplomacie připomíná legendu o Minotaurovi naruby.
Their diplomacy makes me think of the Minotaur legend reversed.
To být ten vzdělanec, který obrátil naruby celou Paříž?
He's the scholar who wreaks chaos in Paris?
To by byl svět naruby!
That's the world upside down.
On naruby je, takto by mohl být přetvořen.
It's already upside down. This could set it right.

News and current affairs

Během přibližně 30 týdnů, které zbývají do příštích francouzských prezidentských voleb, se tedy jakákoliv dnešní předpověď může několikrát obrátit naruby.
So, in the 30 or so weeks between now and the next French presidential election, any prediction made today could be reversed, and reversed again, before the vote.
Nově zvolený americký prezident George W. Bush o několik měsíců později obrátil Clintonovu severokorejskou politiku naruby.
A few months later, newly elected President George W. Bush reversed Clinton's North Korea policy.
BRUSEL - Čelní představitelé Evropy svým voličům bez omrzení opakují, skoro jako mantru, že nejvýznamnější země rozvíjejících se trhů obracejí stávající globální ekonomický řád naruby.
BRUSSELS - Europe's leaders never tire of reminding their constituencies, almost like a mantra, that the major emerging-market countries are overturning the existing global economic order.
Pro Čínu to bylo status quo, které Japonsko v září obrátilo naruby.
For China, this was the status quo that Japan upended in September.
To je rasismus naruby: předstírat úctu k jiným národům, ale ve skutečnosti jimi opovrhovat.
This is inverted racism: you pretend to respect other peoples when, in fact, you despise them.
Mimo Indii i uvnitř dnes gándhíovské metody obracejí naruby teroristé a pumoví atentátníci, kteří vyhlašují hladovky, když jsou za své zločiny potrestáni.
Outside India, as within it, Gandhian techniques have been perverted by terrorists and bomb-throwers who declare hunger strikes when punished for their crimes.
Křesťanství se svou vírou, že Bůh (nebo Syn Boží) obětoval sám sebe, aby smyl hříchy lidstva, obrátilo tradiční ekonomii oběti naruby.
Christianity, with its belief that God (or the Son of God) sacrificed Himself to expiate humanity's sins, inverted the traditional economy of sacrifice.

Are you looking for...?