English | German | Russian | Czech

kladivový mlýn Czech

Translation kladivový mlýn translation

How do I translate kladivový mlýn from Czech into English?

kladivový mlýn Czech » English

impactor

Examples kladivový mlýn examples

How do I use kladivový mlýn in a sentence?

Simple sentences

To je voda na jeho mlýn.
This is grist to his mill.

Movie subtitles

Zapalte mlýn!
Burn the mill!
Spalte ten mlýn!
Burn the mill!
Když jsme začali střílet, utekli z města tak rychle. že vzdušné víry, které za sebou zanechali, roztočily větrný mlýn.
Why, when we started shootin', they ran outta town so fast. the breeze from their coat-tails set off a sizeable windmill.
Tam uvidíte větrný mlýn.
You'll see a windmill there. A windmill.
mluví, jak větrný mlýn.
She's talkin' like a windmill.
Ivanův mlýn.
Ivan's mill.
Prý lokalizovali Ivanův mlýn.
They reportedly localized Ivan's mill.
Že jsem přepadl mlýn, vyloupil jsme ho, kvůli naší Organizaci.
I dreamt I was on a raid, robbing a mill. funds for the organisation.
Ti hoši přepadli mlýn.
The fellows who raided the mill.
Ten mlýn, taky?
That mill, too?
Viděls ten větrný mlýn?
Have you seen their windmill?
Ale větrný mlýn stále nebyl dokončen. A Boxerova zraněná noha se zhoršovala, místo aby se hojila.
But still the windmill was not finished and Boxer's injured foot got worse instead of better.
Dokončený větrný mlýn stál jako monument víry a později oběti svého budovatele.
The completed windmill stood as a monument to its builders' fate and sacrifice.
Její otec mlýn.
Her papa owns a mill.

News and current affairs

Rovněž odpor proti globalizaci - a s spojenému volnějšímu pohybu zboží, služeb, kapitálu, pracovních sil a technologií -, který se dnes v mnoha zemích objevil, je vodou na mlýn neliberálních demagogů.
The backlash against globalization - and the freer movement of goods, services, capital, labor, and technology that comes with it - that has now emerged in many countries is also a boon to illiberal demagogues.
Haagskému tribunálo je často dáváno za vinu, že křehké reformní vlády v Chorvatsku a Srbsku zatěžuje přemrštěnými požadavky, které ženou vodu na mlýn nacionalistickým politikům.
The Hague Tribunal is often blamed for burdening fragile reform governments in Croatia and Serbia with unreasonable requests that play into the hands of nationalist politicians.

Are you looking for...?