English | German | Russian | Czech

kladivoun bronzový Czech

Translation kladivoun bronzový translation

How do I translate kladivoun bronzový from Czech into English?

Examples kladivoun bronzový examples

How do I use kladivoun bronzový in a sentence?

Movie subtitles

Podívejte se na něj. Zdatný, bronzový a oči mu září.
Look at him-- sturdy and bronze and clear-eyed.
Přinesl jsem ti hezký bronzový.
I brought you a nice brass one.
Držadla nejsou bronzový.
Those handles aren't bronze.
Bronzový předmět, asi takhle velký.
Bronze piece, about this size.
Je to bezcenný bronzový medajlón.
It's a worthless bronze medallion.
Bronzový diplom za plavání, stříbrný diplom za plavání.
Bronze Swimming certificate and Silver Swimming certificate.
Terakotoví válečníci a Bronzový meč z dynastie Qin byly poprvé přivezeni do Hong Kongu na veřejnou výstavu.
The Terracotta Warriors and the Bronze Sword from the Qin Dynasty were shipped to HK for public exhibition for the first time.
Americký bronzový medailista v cyklistickém maratónu.
American bronze medalist marathon bicyclist.
Tohle je bronzový Remington.
This is a Remington bronze.
Prohlídka pokojů je plná skrytých pastí, jako bronzový knír, ukrytý za vývěsní tabulí.
Room inspections are full of sneaky traps, like the brass moustache hidden behind a notice board.
Bronzový.
Bronze.
Tak tedy, když máme všechny zlaté, stříbrné a bronzové šaty, mohly bychom udělat zlato-stříbrno-bronzový ples!
Oh, right. Okay, then. maybe since we're all wearing bronze, gold and copper dresses, we should have a bronze, gold and copper dance!
Je to takový kulatý bronzový amulet, asi takhle velký?
Is it a round bronze talisman, about this big?
Je velký, bronzový s draky nebo s lasicemi, nevím.
It's large, bronze with dragons or weasels, I don't know.

Are you looking for...?