English | German | Russian | Czech

kladivouš africký Czech

Meaning kladivouš africký meaning

What does kladivouš africký mean in Czech?

kladivouš africký

hamerkop zool. brodivý pták z čeledi kladivoušovitých - Scopus umbretta

Translation kladivouš africký translation

How do I translate kladivouš africký from Czech into English?

kladivouš africký Czech » English

hammerhead stork hamerkop anvilhead

Examples kladivouš africký examples

How do I use kladivouš africký in a sentence?

Movie subtitles

Major Hans von Falken, Africký sbor.
Major Hans von Falken, Africa Corps.
Je to pan Witherspoon, váš africký průvodce.
It's M. Withespoon, you guide to Afica.
To znamená, že africký leopard volně bloudí v těchto lesích?
Do you mean there's an African leopard roaming around loose in these woods?
Tento nepřítel shromažďoval své válečníky za Středozemním mořem, na severním pobřeží Afriky. Byl jím africký emír Ben Jusuf.
This enemy, one of the greatest fanatics in history, was the African Emir, Ben Yusuf.
A můj Africký škrtič.
And my African strangler, too.
Tehdy jsem byl váš africký maskot, co?
I was one of your African mascots then, wasn't I?
Není to africký zimostráz.
Not African boxwood.
Africký slon překonává tři bariéry a vrhá se mezi publikum.
An elephant smashes 3 barriers and charges at the audience.
Ty jsi Africký Komanč.
You're an African Comanche.
Jaký africký kmen je nejvyšší?
WHO'S THAT VERY TALL TRIBE IN AFRICA?
Zdá se, že bychom mohli vytvořit africký koridor a projít k moři.
It appears now that we could. split the African corridor. Drive through Rommel to the sea.
Je to africký problém.
Well, it's an African problem.
Především je to africký problém.
Above all, it's an African problem.
Dost na africký měsíc.
Enough of the African moon.

News and current affairs

Který africký rolník, navzdory svým nízkým počátečním nákladům, tu může konkurovat?
What African farmer, despite his lower initial costs, can compete?
Ostatně všechna násilná osvobozenecká hnutí se v patřičnou chvíli zřekla násilí, od IRA přes sandinisty po Africký národní kongres.
In fact, all militant liberation movements have renounced violence in due time, from the IRA to the Sandinistas to the African National Congress.
Na Blízkém východě, v severní Africe a v regionu táhnoucím se od Sahelu po Africký roh žije asi 20 milionů bezprizorních lidí; občanské války, rozšířené násilí a zkrachovalé státy se stávají normou.
In the Middle East, North Africa, and the region stretching from the Sahel to the Horn of Africa, there are about 20 million displaced people; civil wars, widespread violence, and failed states are becoming the norm.
Za druhé Africký roh i nadále vykazuje mimořádně vysokou porodnost a populační růst, přestože děti umírají hladem.
Second, fertility rates and population growth in the Horn of Africa continue to be extremely high, even as children perish in the famine.
Někteří vědci si myslí, že africký genetický pod-druh je prostně snadněji přenositelný.
Some scientists believe Africa's genetic sub-type is more easily transmitted.
Negativní dopady tohoto uspořádání navíc mají dosah na celý africký kontinent.
This arrangement's negative effects extend, moreover, to the entire African continent.
JOHANNESBURG - Africký ekonomický potenciál - a obchodní příležitosti, jež s sebou přináší - se dnes všeobecně uznává.
JOHANNESBURG - Nowadays, Africa's economic potential - and the business opportunities that go with it - is widely acknowledged.
Pokračující hospodářský úpadek Zimbabwe za katastrofální vlády prezidenta Roberta Mugabeho vyvolal pochybnosti o klíčové novince NEPADu, totiž o jejím sebemonitorovacím nástroji s názvem Africký mechanismus vzájemného hodnocení (APR).
Zimbabwe's ongoing economic decline under the misrule of President Robert Mugabe has raised doubts about NEPAD's key innovation, its self-monitoring instrument, the African Peer Review Mechanism.
Avšak možná nejméně poznaný africký problém, zejména na úrovni běžných občanů, je to, jak slabý vliv a moc mají obyčejní lidé.
But perhaps the most unrecognized problem in Africa, especially at the grassroots level, is the disempowerment of ordinary people.
Bylo by možné zmínit také nedávný čínsko-africký summit v Pekingu nebo zintenzivnění venezuelsko-íránských vztahů.
One could also mention the recent Sino-African summit in Beijing, or the intensification of Venezuelan-Iranian relations.
Věříme, že dějiny Ghany se stanou příkladem, že odhodlaný africký národ v čele s lidmi plnými inspirace dokáže během jedné generace přeměnit svou zemi k lepšímu.
We believe the Ghana story can become an example of how, with inspired leadership, a determined people in Africa can transform their country within one generation.

Are you looking for...?