English | German | Russian | Czech

Florence Czech

Translation Florence translation

How do I translate Florence from Czech into English?

Florence Czech » English

Florence

Examples Florence examples

How do I use Florence in a sentence?

Movie subtitles

Pro Florence.
For Florence.
Jedná se o slečnu jménem Florence Forster.
She is called Miss Florence Forster. She disappeared four years ago.
Margot, přítelkyně Florence.
Margot, a friend of Florence.
Musím se slečnou Florence za každou cenu ještě jednou mluvit.
I must speak to Miss Florence again, at any cost!
Pojďme nahoru, abychom se podívali, jestli se Florence vzpamatovala ze své migrény.
Let's go up and see if Florence has recovered from her migraine.
ti nerozumím, Florence!
I don't understand you, Florence!
Chci ti to říct. Večer, v den mého zasnoubení s Florence, se stalo něco zvláštního.
I'll tell you, on the evening of my betrothal to Florence, something mysterious occurred.
Florence odešla do svého pokoje se zdůvodněním, že migrénu. Její otec a jsme o měli obavy a šli jsme nahoru k jejímu pokoji.
Florence retired to her bedroom as she was suffering migraines; her father and I were worried about her condition, so we went up to her room.
Nedokážu si představit, že by Florence podváděla, ale nemohu se zbavit vzpomínky na onen večer.
I can't believe that Florence has deceived me. Although I can't get the memory of that evening out of my mind!
Nikdy jsem nevyslyšela jiného a zůstávám navždy s tebou. Tvá Florence.
I have never yearned for another, and I remain for now and forever- Your Florence.
Tvá Florence.
Always yours, Florence.
Ne, nikdy nebudu moci na Florence zapomenout!
No, I will never forget Florence!
Florence?
Florence?!
Florence je tady?
Florence is here?

News and current affairs

Evropa dala světu Hippokrata, da Vinciho, Voltaira, Beethovena, Florence Nightingaleovou, Dostojevského, Nobela, Johna Lennona a řadu dalších osobností, které utvářely světovou kulturu.
Europe gave the world Hippocrates, da Vinci, Voltaire, Beethoven, Florence Nightingale, Dostoyevski, Nobel, John Lennon, and many others who have shaped world culture.
Florence Nightingale to velmi dobře chápala, když se v šedesátých letech 19. století odmítla připojit k zakladateli ICRC Henrimu Dunantovi.
Florence Nightingale understood this when she declined to join the ICRC's founder, Henri Dunant, in the 1860s.

Florence English

Translation Florence in Czech

How do you say Florence in Czech?

Florence English » Czech

Florencie Florence

Examples Florence in Czech examples

How do I translate Florence into Czech?

Movie subtitles

Indomitable and cruel, the Council of Elders reigned in Florence.
Zkostnatěle a krutě vládla rada starších Florencii.
Cesare, the potentate of Florence.
Cesare, vládce Florencie.
Citizens of Florence!
Občané Florencie!
And for Florence a time of the most unrestrained pleasures began.
A ve Florencii nastal čas nespoutaných rozkoší.
And life in Florence became wilder and wilder.
A život ve Florencii byl stále šílenější.
In the Vatican, where the Florentine clergy had found refuge, merchants reported about the goings-on in Florence.
Ve Vatikánu, kde florentské duchovenstvo našlo útočiště, vyprávěli kupci, co se ve Florencii děje.
For Florence.
Pro Florence.
She is called Miss Florence Forster. She disappeared four years ago.
Jedná se o slečnu jménem Florence Forster.
Margot, a friend of Florence.
Margot, přítelkyně Florence.
I must speak to Miss Florence again, at any cost!
Musím se slečnou Florence za každou cenu ještě jednou mluvit.
Let's go up and see if Florence has recovered from her migraine.
Pojďme nahoru, abychom se podívali, jestli se Florence vzpamatovala ze své migrény.
I don't understand you, Florence!
ti nerozumím, Florence!
I'll tell you, on the evening of my betrothal to Florence, something mysterious occurred.
Chci ti to říct. Večer, v den mého zasnoubení s Florence, se stalo něco zvláštního.
Florence retired to her bedroom as she was suffering migraines; her father and I were worried about her condition, so we went up to her room.
Florence odešla do svého pokoje se zdůvodněním, že migrénu. Její otec a jsme o měli obavy a šli jsme nahoru k jejímu pokoji.

News and current affairs

Europe gave the world Hippocrates, da Vinci, Voltaire, Beethoven, Florence Nightingale, Dostoyevski, Nobel, John Lennon, and many others who have shaped world culture.
Evropa dala světu Hippokrata, da Vinciho, Voltaira, Beethovena, Florence Nightingaleovou, Dostojevského, Nobela, Johna Lennona a řadu dalších osobností, které utvářely světovou kulturu.
FLORENCE - In 2014, Russian President Vladimir Putin returned his country to dictatorship.
FLORENCIE - V roce 2014 ruský prezident Vladimír Putin vrátil svou zemi k diktatuře.
Renaissance Florence depended on the patronage of the Medici.
Renesanční Florencie byla odkázána na přízeň rodu Medicejských.
The decision to launch February 15 as a day of mass protest was apparently taken at a meeting of activists at the European Social Forum in Florence in November last year.
Rozhodnutí zahájit masové protesty 15. února prý padlo loni v listopadu během Evropského sociálního fóra ve Florencii.
Florence Nightingale understood this when she declined to join the ICRC's founder, Henri Dunant, in the 1860s.
Florence Nightingale to velmi dobře chápala, když se v šedesátých letech 19. století odmítla připojit k zakladateli ICRC Henrimu Dunantovi.

Are you looking for...?