English | German | Russian | Czech

floating Czech

Synonyms floating synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as floating?

floating Czech » Czech

volný plovoucí např.

floating English

Translation floating in Czech

How do you say floating in Czech?

Examples floating in Czech examples

How do I translate floating into Czech?

Simple sentences

The clouds floating in the sky are beautiful.
Ty obláčky, jak ty plují po nebi, to je ale krása!
The fisherman saved himself by means of a floating board.
Rybář se zachránil díky plovoucímu prknu.
The police found Tom's body floating in the harbor.
Policie našla Tomovo tělo jak pluje na hladině v přístavu.

Movie subtitles

Okay, so just-just imagine I'm, like, floating, like, on a pillow of magic.
Dobře, tak si jen představ, že pluji na kouzelném polštářku.
Floating out, floating out.
Odplouvám, odplouvám.
Floating out, floating out.
Odplouvám, odplouvám.
No, I-I didn't feel like I was floating.
Ne, to nebyl pocit.
I was floating.
Fakt jsem se vznášel.
The floating figure is a devil coming to get the witch by lifting her up into the air.
Létající postava je Ďábel přicházející si pro čarodějnici, již hodlá odnést.
A regular floating palace!
Přímo plovoucí palác.
Tomorrow morning, when he's floating down the river.
Zítra ráno, popIave v řece.
Ever since Prohibition, it's been floating around, waiting to get picked up.
Od začátku Prohibice leží na zemi a čekají na sebrání.
Or they may be cloud forms or great landscapes or vague shadows or geometrical objects floating in space.
Nebo všelijaké mraky, rozlehlé krajiny nejasné stíny nebo geometrické objekty létající vzduchem.
Well, I know Professor Peagram explains the corset he wears as due to a floating kidney.
No, pochopila jsem, když mi profesor Peagram vysvětlil, že korzet, který nosí, kvůli nemocným ledvinám.
For instance. has anyone in this audience ever seen a wedding dress floating down that river?
Viděl někdy například. někdo z diváků plout po proudu řeky svatební šaty?
Dark object floating off starboard bow, sir.
Tmavý předmět na pravoboku, pane. Vypadá jako záchranný člun.
Barging in here at dawn, flushed and starry-eyed and expect me to see rice and old shoes floating through the air.
Vplížit se sem za úsvitu, se zářícíma očima a čekat, že uvidím vzduchem létat rýži a staré škrpály.

News and current affairs

He gave a fascinating talk about his adventures, complete with clips of him floating around, catching bubbles in his mouth, and so on.
Přednesl strhující vyprávění o svém dobrodružství, doplněné záběry toho, jak se vznáší, chytá do úst bubliny a podobně.
There are altogether too many complex ideas floating around that look good on paper, but might well prove deeply flawed in a big-time crisis.
Celkově se kolem nás vznáší příliš mnoho komplikovaných nápadů, které vypadají pěkně na papíře, ale za pořádné krize by se mohly ukázat jako hluboce pomýlené.
Let's start by acknowledging that the modern system of floating exchange rates has, on the whole, acquitted itself remarkably well.
Začněme uznáním, že moderní systém plovoucích směnných kurzů si doposud, nahlíženo celkově, vedl pozoruhodně dobře.
But the continuing success of the floating exchange-rate system does not imply a smooth ride in 2011.
Přetrvání úspěchu systému plovoucích směnných kurzů ale neznamená, že rok 2011 bude procházka růžovým sadem.
The floating exchange-rate system works surprisingly well, but currency volatility and unpredictability look likely to remain an enduring constant in 2011 and beyond.
Systém plovoucích kurzů funguje překvapivě dobře, avšak trvalou konstantou roku 2011 i dalších let patrně zůstanou volatilita a nepředvídatelnost měn.
There are a number of schemes floating around for leveraging Germany's lower borrowing costs to help its partner countries, beyond simply expanding the ECB's balance sheet.
Nadnesena byla řada plánů na využití nižších výpůjčních nákladů Německa na pomoc partnerským zemím, vedle prostého rozšíření bilance ECB.
Like Cardoso, Neves is committed to inflation targeting, creating a primary surplus, and maintaining a floating exchange rate.
Neves podobně jako Cardoso pevně stojí za cílováním inflace, vytvářením primárního přebytku a zachováním plovoucího směnného kurzu.
The Slovak koruna was initially kept within pre-defined fluctuation bands around target parities with the Deutsche Mark and the US dollar, before moving to a fully floating exchange rate in 1998.
Slovenská koruna byla zpočátku držena v předem definovaných fluktuačních pásmech kolem cílových parit vůči německé marce a americkému dolaru, než v roce 1998 přešla na plný plovoucí kurz.
Low interest rates meant that deficits could be financed by floating bonds.
Díky nízkým úrokovým sazbám se schodky daly financovat z dluhopisů s pohyblivým kuponem.
Only fire-breathing free-market advocates, seemingly oblivious to the fact that China's shaky financial system cannot survive liberalization overnight, are calling for an extreme version of floating.
Krajní podoby uvolnění měny se domáhají pouze agresivní zastánci volného trhu, kteří si zřejmě neuvědomují, že čínská chatrná finanční soustava nemůže přežít liberalizaci provedenou přes noc.
Nearly all mortgages have floating rates that vary with the five-year loan rate set by the People's Bank.
Téměř všechny hypotéky mají pohyblivou úrokovou míru, která se mění podle pětileté úvěrové sazby stanovené Lidovou bankou.
To be sure, China remains far from embracing a free-floating currency, let alone a fully convertible one, which would require further liberalization of controls on cross-border financial flows.
Jistěže Čína zůstává daleko od zavedení volně plovoucí měny, natož měny plně směnitelné, což by vyžadovalo další liberalizaci regulace přeshraničních finančních toků.
But most of southern Europe relies mainly on floating rates.
Většina jižní Evropy se však spoléhá na hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbou.
The world no longer has a fixed exchange-rate regime, but the dollar remains the major reserve currency--a sort of floating Bretton Woods.
Svět nepoužívá režim pevných měnových kurzů, avšak dolar zůstává hlavní rezervní měnou - jde o jistý pohyblivý brettonwoodský systém.

Are you looking for...?