English | German | Russian | Czech

flint Czech

Translation flint translation

How do I translate flint from Czech into English?

flint Czech » English

flint

flint English

Translation flint in Czech

How do you say flint in Czech?

flint English » Czech

pazourek křesací kámen flint

Examples flint in Czech examples

How do I translate flint into Czech?

Movie subtitles

And they taught me how to make a fire without even a flint.
Jak rozdělat oheň bez křesadla.
We might try using a little flint.
Možná by ho šIo přesvědčit.
Well, write to that old skin-flint Hogarth to give you a raise.
Napiš tomu lakomci Hogarthovi, ti přidá.
Flint, let's get it over with!
Flinte, skončíme to.
I'm sorry, Flint.
Je mi to líto, Flinte.
And I know you will, Flint.
vím, že získáte, Flinte.
Flint, wait.
Flinte, počkejte.
If I gave you a written order, Flint, would you obey it?
Jestli vám dám písemný rozkaz, Flinte, podřídíte se?
An awl and a flint. - Very well.
Šídlo a ocílka.
But did you want to kill me, Nicolaio, with that flint, and then set fire to the camp?
Náhodou jsi nechtěI zabít , Nicholaie, tímto šídlem, a pak založit oheň v poli?
My Dad wasn't just one man named Flint Mitchell he was a breed of men, mountain man who lived and died in America.
Můj otec nebyl jen člověk, kterému říkali Flint Mitchell. Byl i jedním z horalů, kteří žili a umřeli v Americe.
Flint you can't do that.
Nemůžeš si koupit děvče.
Mr. Flint, you know all about the mountain, but you know nothing about the women.
Znáte svoje o horách, ale nic o ženách. Zatím ne, ale to se naučit.
Flint Mitchel was still alive. 2, He was a guest of Bear Ghost, the chief. 3.And may be the most important: iron shirt was going to have to get back those horses.
Za prvé, že byl ještě naživu, za druhé byl hostem náčelníka Medvědí ducha a třetí, možná nejvážnější bylo, že Železná košile musel vrátit koně.

Are you looking for...?