English | German | Russian | Czech

flinta Czech

Meaning flinta meaning

What does flinta mean in Czech?

flinta

ob. puška, ručnice

Translation flinta translation

How do I translate flinta from Czech into English?

flinta Czech » English

pop gun

Synonyms flinta synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flinta?

Inflection flinta inflection

How do you inflect flinta in Czech?

flinta · noun

+
++

Examples flinta examples

How do I use flinta in a sentence?

Movie subtitles

Železná košile měl tři dobré důvody, proč nenávidět Flinta Michella.
Iron Shirt have three good reasons for being mad. 1.
Je to stále záhadnější, kapitáne. Prozkoumával jsem pana Flinta trikordérem.
My diplomacy is somewhat inadequate.
U pana Flinta Claude nemohl usnout.
In his room at Mr flint's.
Ale bych chtěl mít pevný příjem u pana Flinta.
But I prefer a steady job, perhaps. with Mr flint.
Pozvali si pana Flinta, aby smířil, co bylo nesmiřitelné.
Hoping to reconcile the irreconcilable, Mr flint was asked to arbitrate.
Nebo nějaká flinta na buvoly.
Or some kind of buffalo gun.
Nyní čekáme na oznámení Eddieho Flinta.
Now we wait for the announcement from Eddie Flint.
Mimo to, někdo musí být na základně a zkusit kontaktovat Flinta.
Besides, we need someone to guard the base and try to contact Flint.
To-to je duch kapitána Flinta.
I-It's the ghost of Captain Flinty.
Všichni mluví o závratném úspěchu místního mladíka Larryho Flinta, jehož časopis Hustler dosáhl prodeje dvou milionů výtisků.
Everyone's talking about local boy done good, Larry Flynt, whose Hustler Magazine has reached sales fiigures of two million copies.
Jsem rozhodnut držet pana Flinta hezky zkrátka.
I'm gonna keep Mr. Flynt on a very tight leash.
Jerry, zavolejte Stevea Flinta.
Jerry, put out a page on Steve Flint.
Pamatuji si kapitána Flinta.
This guy had such a temper.
Počkat, znal jsi kapitána Flinta? Myslím, že trpěl častými změnami nálady.
I think he suffered from mood swings, personally.

Are you looking for...?