English | German | Russian | Czech

Flex Czech

Translation Flex translation

How do I translate Flex from Czech into English?

Flex Czech » English

Flex lexical analyser

flex English

Translation Flex in Czech

How do you say Flex in Czech?

Examples Flex in Czech examples

How do I translate Flex into Czech?

Movie subtitles

Flex the knees.
Prohněte kolena.
Flex.
Nahoru!
Flex the elbow.
Ohni loket.
You flex your muscles when they tie you up.
Zatneš všechny svaly, když svazují. A pak, když jsi připravená, je uvolníš.
When the amplifiers and directional gyro failed and the flex valve refused to disconnect one of the pilots fainted from fear and went into this power dive.
Selhaly zesilovače i navigace a letadlo se nedalo ovládat. Pilot omdlel strachy a řítili jsme se k zemi.
Just flex your wrist.
Uvolněte zápěstí!
The Red Horsemen's sure bet for Rookie of the Year who kills his stubble each morning with a Wilkinson Sword Tri-flex.
Red Horsemeni určitě vsadí na Nováčka roku který se každé ráno holí Wilkinson Sword Tri-flexem.
Flex when you come up.
Ty to zvládneš.
Right, she's in that Dallas flex.
Ona bude jako z Dallasu.
I'm Jenny Flex.
Jsem Jenny Flexová.
Well, you heard what Miss Jenny Flex said: there is a reception at six.
Slyšel jste, co řekla slečna Jenny Flexová - recepce začíná v šest.
Yeah, I'd like to see your neural flex tear him down a peg.
Ano, Date. Rád bych viděl jak s ním tvoje nervové obvody zatočí.
It's a Timex and the band is the Twist-o-Flex by Speidel.
Jsou to Timexky a pásek je Twist-o-Flex od Speidela.
I want to flex a little see what I can do with what we've just stolen.
Chci to trochu propojit a vidět, co můžeme dělat s tím, co jsem ukradl.

News and current affairs

Only China, long reluctant to flex its diplomatic muscles, now has the power to find a diplomatic solution to the North Korean nuclear problem.
Najít diplomatické řešení severokorejského jaderného problému je nyní schopna pouze Čína, která však dlouho odmítala napnout své diplomatické svaly.
Ireland is being used by the Commission to flex its muscles and issue a warning.
Komise použila Irsko, aby ukázala svaly a vydala varování.
Japan's growing willingness to flex its muscles overseas is reflected in the changing face of the SDF.
Rostoucí ochota Japonska ukazovat za hranicemi svaly se odráží také ve změně tváře SDF.
With President Putin recently completing a Middle East tour to flex Russia's diplomatic muscles and sell arms, now is a good moment to assess his country's influence in the region.
Teď když je prezident Putin na cestě po Středním východě, aby v regionu procvičil diplomatické svaly Ruska, nastává vhodný okamžik k posouzení vlivu jeho země v oblasti.

Are you looking for...?