English | German | Russian | Czech

chmerek vytrvalý Czech

Translation chmerek vytrvalý translation

How do I translate chmerek vytrvalý from Czech into English?

chmerek vytrvalý Czech » English

perennial knawel

Examples chmerek vytrvalý examples

How do I use chmerek vytrvalý in a sentence?

Movie subtitles

Někdy jsem nemohla. ale tys byl vytrvalý.
Sometimes I was exhausted. But you didn't give in.
Buď vytrvalý!
Be staunch!
Jste i vytrvalý? - Nikdy se nevzdám.
Are you persistent too?
Je obdivuhodně vytrvalý, pane.
Well, he's remarkably persistent, sir.
Ale on byl vytrvalý?
But he was persistent?
A budu vytrvalý. a poctivý a pracovitý, abych vás nezklamal.
And I'm going to be steady. and honest and hardworking to please you.
Je vytrvalý.
He's most persistent.
Je vytrvalý!
Persistent creeps!
Nejste moc vytrvalý, pane Sulu.
You aren't very persistent, Mr Sulu.
Ten starej bastardo není tak vytrvalý jako jeho pach.
So the old bastardo is not as tough as he smells.
Je vytrvalý, co?
Persistent, isn't he?
Člověk nemusí být moc rychlý vytrvalý nebo velký.
Because you don't need a great amount of wind or stamina or size.
Pomalý vytrvalý zvuk kroků mých přátel je pohlcován temnotou.
The slow lingering sound of my friends' footsteps Are absorbed by the darkness outside.
V bitvě i doma je stálý a vytrvalý, jako hora.
Both in battle and at home, he is steadfast, like a mountain.

News and current affairs

V důsledku tamního obrovského celkového dluhu bank a vlád - rozdíl se všude v Evropě rozostřil - je svižný a vytrvalý růst pouhým snem.
These countries' massive combined bank and government debt - the distinction everywhere in Europe has become blurred - makes rapid sustained growth a dream.
Pomocí pokusů a omylů - opřených o vytrvalý politický a ekonomický systém - USA zvítězily a Sovětský svaz se rozpadl.
Through trial and error - backed by a durable political and economic system - the US prevailed and the Soviet Union disintegrated.
Svět dosud takový vytrvalý růst nezažil; ještě nikdy nedošlo k tak značnému úbytku chudoby.
Never before has the world seen such sustained growth; never before has there been so much poverty reduction.
Dokonce i Británie, tento vytrvalý odpůrce institucí EU na poli finanční regulace, snad usoudí, že zájmům, které jako evropské finanční centrum, poslouží reforma ku prospěchu.
Even Britain, an enduring opponent of EU institutions for financial regulation, may decide that its own interests as Europe's financial hub would be better served by reform.
Povšimla jsem si rovněž potřeby, aby běžní Afričané přijali určitý soubor hodnot, jako je sloužit všeobecnému blahu a být odhodlaný, vytrvalý a trpělivý, dokud není dosaženo cíle.
I have also seen the need for ordinary Africans to embrace a set of values, like service for the common good, and commitment, persistence, and patience until a goal is realized.
Pravda, strmý a vytrvalý propad výnosů rozleptá majetek investovaný do akcií.
True, a steep and persistent collapse in earnings will erode wealth invested in stocks.
Tato obrovská ztráta bohatství zapříčinila rozsáhlý a vytrvalý propad spotřebitelské poptávky, který vyústil ve zvýšení nezaměstnanosti.
This enormous loss of wealth caused a large and persistent drop in consumption demand, which has led to an increase in unemployment.
Toto trauma spaluje ještě niterněji ruské vládce, u nichž vyvolalo silný a vytrvalý psychologický komplex.
That trauma burns even deeper among Russia's rulers, where it has generated a powerful and persistent psychological complex.
Mají-li se tedy uskutečnit seriózní reformy, bude nezbytný silný a vytrvalý tlak veřejnosti.
So, if serious reforms are to be implemented, strong and persistent public pressure will be needed.
Důsledkem je vytrvalý dezinflační, ne-li deflační tlak, vzdor agresivnímu měnovému uvolňování.
The result is persistent disinflationary, if not deflationary, pressure, despite aggressive monetary easing.
To je sice možná pravda, ale stále nechápu, jak lze vytrvalý odklon od teoretické rovnováhy vysvětlit v rámci násobné rovnováhy.
Maybe so, but I have yet to see how persistent movements away from a theoretical equilibrium can be explained within the framework of multiple equilibria.

Are you looking for...?