English | German | Russian | Czech

chmerek roční Czech

Translation chmerek roční translation

How do I translate chmerek roční from Czech into English?

chmerek roční Czech » English

German knotgrass

Examples chmerek roční examples

How do I use chmerek roční in a sentence?

Simple sentences

Jsou čtyři roční období: jaro, léto, podzim a zima.
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
V této roční době se samci a samice jaků oddělují do samostatných stád.
In this time of the year, male and female yaks break off into separate herds.
Jaké roční období máte nejraději?
Which season do you like best?
Na tuto roční dobu je dost teplo.
It is fairly warm for this period of time.

Movie subtitles

Sehnat v tuhle roční dobu růžové pivoňky je těžké.
Do you know how hard it is to get pink peonies this time of year?
První je Duke, tří roční Basset.
First up is Duke, a three-year-old Basset Hound.
Správa závodu Volchovstroj. inženýru M.S.Losovi. Děkujeme Vám za bezmála roční pracovní nasazení.
To Engineer M.S. Los, The administration of Volkhovstroi thanks you for almost a year of dedicated work.
někdo zájem o roční předplatné?
Will somebody take a year's subscription?
Nejkrásnější roční doba, když zraje kukuřice.
The loveliest time of the year now when the corn ripens.
Žádný pokoj není připraven, v téhle roční době.
We ain't got none ready, not at this time of year.
Sníh se v této roční době dlouho neudrží.
The snow won't lie long at this time of year.
V tuhle roční dobu je jich málo?
You get a few this time of year?
V tuto roční dobu zapadá slunce později.
That's our bad luck.
Takhle je tu vždycky v tuhle roční dobu.
It's always that way around here, this time of year.
Touhle roční dobou je tam krásně.
It's wonderful this time of the year.
Oh, v tuto roční dobu každý nájemce něco, na co si chce stěžovat.
Oh, this time of year every tenant has something to complain about.
Poručík mi zařídil roční zkušební lhůtu.
The lieutenant got me a year's probation.
Problém je, že mi Juan Gallardo dluží prakticky celou roční mzdu.
The truth of the matter is that Juan Gallardo owes me practically a year's pay.

News and current affairs

Kagame navrhl, aby byla každé zemi přidělena roční kvóta emisí CO2 a aby rozvojové země, které kvótu nevyčerpají, směly přebytek prodat zemím, které svůj strop překročí.
Kagame then suggested giving every country an annual per capita quota for CO2 emissions, and allowing developing countries that are below the quota to trade their excess quota with countries that are above theirs.
Součástí amerického systému brzd a rovnovah je nejen to, že Kongres USA schvaluje roční federální rozpočet.
As part of America's system of checks and balances, Congress gets to do more than just approve the annual federal budget.
Roční příliv kapitálu se každoročně rovná americkému deficitu běžného účtu - součtu deficitu obchodu a čistých úroků a dividend, jež americká vláda a podniky dluží okolnímu světu.
The annual capital inflow is equal each year to the US current-account deficit - the sum of the trade deficit plus the net interest and dividends that America's government and businesses owe to the rest of the world.
Jinými slovy by roční daňová zátěž francouzského občana bez ohledu na počet dětí byla nižší než daňová zátěž italského poplatníka, který nemá žádný majetek.
In other words, with or without children, the French citizen's annual tax payment would be smaller than that of the Italian taxpayer with no additional wealth.
To je vyšší roční počet mrtvých než během druhé světové války a je snadné tomu zabránit.
That's a higher annual death toll than during World War II, and it's easier to prevent.
Od roku 2000 roční migrace z venkova do měst vytrvale čítala 15-20 milionů lidí.
Since 2000, annual rural-to-urban migration has been running consistently at 15-20 million people.
Jestliže ale bude roční nárůst produktivity Spojených států během příštích třiceti let vyšší než za uplynulá tři desetiletí, nebudou se mít v Americe v podstatě čeho bát.
If America's annual rate of improvement in productivity turns out to be higher in the next thirty years than they have been over the past three decades, the country's worries will be few.
Přestože nevíme jistě, jaké dopady bude tento jev přesně mít, řada vědců se domnívá, že se zvýší roční úhrn srážek, avšak zároveň se může zvýšit i jejich sezónnost a četnost extrémů.
Although we are not certain about the exact effects, many scientists believe that total annual precipitation will increase, but that its seasonality and the frequency of extremes may also increase.
Představme si, že by argentinská vláda vydala věčné dluhopisy, z nichž by se vyplácela roční dividenda ve výši jedné desetimiliardtiny argentinského HDP, splatná v pesos.
Suppose that the Argentine government issued perpetual bonds that paid an annual dividend equal to one ten-billionth of Argentine GDP, payable in pesos.
Roční výnos z tohoto kapitálu se v současné době odhaduje na 60 miliard tun, přičemž na krmivo se spotřebují pouhé dvě miliardy tun a na energii 10 miliard tun.
The annual return on this capital is currently estimated at 60 billion tons, yet only two billion tons is consumed for food purposes and 10 billion tons for energy.
Stejně tak je dnes mnoha zemím doporučováno privatizovat systém sociálního zabezpečení, přestože americký veřejný systém sociálního pojistění je efektivní (transakční náklady v něm činí pouhý zlomek roční renty) a pojistěnci ho přijímají kladně.
Similarly, while many countries are told to privatize social security, America's public social security system is efficient (with transactions costs a fraction of private annuities), and customers are responsive to it.
Jeho posledním prohlášením poté, co ho nahradil zástupce konzervativců, byla připomínka jordánským politickým špičkám, že jaro je roční období, které se neustále vrací.
His last word after being replaced by a conservative was to remind Jordan's leaders that spring is a season that always returns.
Výzkumní asistenti s roční praxí v oblasti derivátů byli přetahováni nabídkami ze soukromého sektoru za platy pětkrát převyšující to, co dokázala zaplatit vláda.
Research assistants with one year of experience working on derivatives issues would get bid away by the private sector at salaries five times what the government could pay.
Roční deficity jsou však špatnou aproximací pravděpodobnosti, že jeden člen bude možná muset splácet dluh za druhého.
But annual deficits are poor approximations of the likelihood that one member may have to repay another's debt.

Are you looking for...?