English | German | Russian | Czech

chlouba Czech

Translation chlouba translation

How do I translate chlouba from Czech into English?

Synonyms chlouba synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlouba?

Inflection chlouba inflection

How do you inflect chlouba in Czech?

chlouba · noun

+
++

Examples chlouba examples

How do I use chlouba in a sentence?

Movie subtitles

Však chlouba jeho smutku velmi mne rozhorlila.
But sure, the bravery of his grief did put me into a towering passion.
Chlouba Vicksburgu.
The pride of Vicksburg.
Chlouba královské flotily Rockhampton, ale určitě netratí čas svého vrchního velitele na prohlídku neškodné Ergenstrasse, která je bez nákladu a uhlí neschopná vyplout na moře.
But the Rockhampton, a crack vessel of the Royal Navy certainly isn't wasting its executive officer to make a survey of the harmless old Ergenstrasse, without cargo or coal unable to sail.
Víte, boxerský tým je plukovníkova chlouba.
You see, the boxing squad is the colonel's pride and joy.
Tento ostrov, který uvykl špatným zvěstem,. dnes dostal zprávu, že křižník Hood,. největší válečná loď britské flotily. a chlouba britského námořnictva. byl potopen německou bitevní lodí Bismarck.
This island, which is no stranger to bad tidings, received news today that HMS Hood, the largest warship in the British fleet and pride of the British Navy, has been sunk by the German battleship Bismarck.
A tady, to je skutečně moje chlouba, vzdor vrozené skromnosti.
This is my pride, despite innate modesty.
Výsosti, chlouba naší kuchyně.
The pride of our kitchen.
Je tohle důsledek našich včerejšků, chlouba naší proslulé vědy. lidského podrobení prostoru a času, věku kola?
Is this the conclusion of all our yesterdays, the boasts of our fabled science. the superhuman conquests of space and time, the age of the wheel?
Tohle je mladý génius, chlouba a naděje jeho rodiny.
This is a young genius, the pride and hope of his family.
Jsi moje pýcha a chlouba!
You're my pride, girl. My shining pride.
Naše rodinná chlouba.
Well, then. The pearls of the family, huh?
Německá chlouba, flotila ponorek s kterými Hitler chtěl blokovat a vyhladovět Anglii, utrpěla první vážné porážky.
Germany's U-Boats fleet, with which Hitler hoped to starve Britain, is beginning to suffer major setbacks.
Nemyslíte, že premiér by měl chodit, když to je chlouba Anglie?
Shouldn't the PM go, if it's one of the great glories of England?
Maminčina chlouba.
The pride of your mother.

News and current affairs

Vědci a výzkumníci, kdysi chlouba Sovětského svazu, vymizeli - v mnoha případech se nechali zlákat lukrativnějšími příležitostmi doma i v zahraničí.
Scientists and researchers, once the pride of the Soviet Union, have vanished, often lured by more rewarding opportunities, at home or abroad.

Are you looking for...?