English | German | Russian | Czech

chloupek Czech

Translation chloupek translation

How do I translate chloupek from Czech into English?

chloupek Czech » English

nap

Synonyms chloupek synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chloupek?

chloupek Czech » Czech

vlásek papila

Inflection chloupek inflection

How do you inflect chloupek in Czech?

chloupek · noun

+
++

Examples chloupek examples

How do I use chloupek in a sentence?

Movie subtitles

Asi chloupek z tvého kožíšku nalezl princ plavat na polévce.
Some hair from your fur found on Prince swim soup.
Nechcete ji přece vyhnat pro ten chloupek jediný?
You did not want to expel the hair only?
Chloupek?
Fluffy?
Jaký chloupek?
What hair?
Ani chloupek.
Hardly a hair on it.
Je to velká piplačka, chloupek po chloupku, spousta práce.
You have to be very patient. It's a lot of work, that's for sure. A lot of work.
Jo, jo, chloupek po chloupku.
Yes, yes. Every last hair.
Jen o chloupek.
Just, like, bring it in a hair.
Vypadat jen o chloupek líp, tak zakážou.
If I looked any better, I'd be illegal!
Malej psí chloupek, hm?
A little hair of the dog, huh?
Věřte, že se teď cítím o chloupek líp, ale věřím, že kapitán šlápl na mého papouška, pane.
Believe I'm feeling a shade better now, but I do believe the captain's trod on me parrot, sir, arrr, arrr!
Tohle je jenom o chloupek mladší než koňský povoz.
This is about one step ahead of the horse-drawn carriage.
Porazil vás jen o chloupek, Vaše královská výsosti.
You were beat only by a whisker, Your Royal Highness.
A jsem vám takový kus osla choulostivého. Jak jen chloupek zašimrá, hned se musím drbat.
And I am such a tender ass, if my hair do but tickle me, I must scratch.

Are you looking for...?