English | German | Russian | Czech

a rolling stone gathers no moss English

Translation a rolling stone gathers no moss in Czech

How do you say a rolling stone gathers no moss in Czech?

a rolling stone gathers no moss English » Czech

přílišný neposeda

Are you looking for...?

a | rolling | stone | gathers | no | moss