English | German | Russian | Czech

a man of few words English

Translation a man of few words in Czech

How do you say a man of few words in Czech?

a man of few words English » Czech

málomluvný člověk

Are you looking for...?

a | man | of | few | words