English | German | Russian | Czech

narrow gauge railway English

Translation narrow gauge railway in Czech

How do you say narrow gauge railway in Czech?

narrow gauge railway English » Czech

úzkorozchodná dráha

Are you looking for...?