English | German | Russian | Czech

narrow gauge railroad English

Translation narrow gauge railroad in Czech

How do you say narrow gauge railroad in Czech?

narrow gauge railroad English » Czech

úzkorozchodná dráha

Are you looking for...?