English | German | Russian | Czech

naráz Czech

Meaning naráz meaning

What does naráz mean in Czech?

naráz

(vyvolat důsledky) jedinou akcí, náhle at a time ve stejné době  Zabýval se několika záležitostmi naráz.

Translation naráz translation

How do I translate naráz from Czech into English?

Synonyms naráz synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as naráz?

Examples naráz examples

How do I use naráz in a sentence?

Simple sentences

Mluvit cizím jazykem znamená prolomit hranice. Mluvit více jazyky znamená prolomit jich několik. Mluvit esperantem je chtít je prolomit všechny naráz.
To speak a foreign language is to break a boundary. To speak many languages is to break several. But to speak Esperanto is to want to break all at once.

Movie subtitles

Pod narkózu půjdete naráz.
I'm putting both of you under at the same time.
Nezkoušej dělat dvě věci naráz, a očekávát, že se obě povedou.
Don't try to do two things at once and expect to do justice to both.
Můžeš uvěřit naráz když nepřináším slova, ale skutky?
Can you not trust in one who brings not words, but deeds?
Tři schody naráz.
Three steps at a time.
Nehleďte na pořadí při odchodu, jděte naráz.
Stand not upon the order of your going, but go at once.
Všechna kuřátka i slípku naráz zadávil?
What, all my pretty chickens and their dam at one fell swoop?
Kdo by si pomysel, že poletím naráz na východ i na západ.
Just think, I'll be traveling east and west at the same time.
Co že jste se tak naráz rozhodl?
What made you decide so suddenly?
Pustí se do tebe všichni naráz?
They're tough?
To muselo být naráz, Fausto je opravdu parchant.
To be straight about it, Fausto was a real cad.
Teď, když jsem měl svou bombu, měl jsem i jasnou představu, jak snadno bych ji mohl nalíčit tak, že by ti netvoři byli naráz zničeni.
Now I had my bomb. I had a vision. I imagined how easy I might set a trap, and these monsters might be destroyed.
Naráz.
In one shot.
Musíme odjet tak naráz?
Must we leave at once?
Všechny týmy začnou naráz!
All teams move at the same time!

News and current affairs

Zájem Západu naráz vzplane.
Suddenly, the West's interest is kindled.
Tvorba hospodářského růstu navíc vyžaduje dosahování správných cílů, nikoliv splnění všeho naráz.
Moreover, generating economic growth requires hitting the right targets, not doing everything at once.
Ztrátou Damašku by Írán naráz přišel o vliv v Sýrii, Libanonu a Palestině.
The loss of Damascus would cost Iran its influence in Syria, Lebanon, and Palestine in one fell swoop.
A když se dostane do vlády - vzpomeňme na Hitlera, Mussoliniho, ale i na mullaha Umara v Afghánistánu - je všechen smích naráz ten tam.
When it seizes the government - think of Hitler, Lenin, Mussolini, even of Mullah Omar in Afghanistan - all laughter stops.
Ale problém, kterému musejí čelit při tvorbě schůdných politik, je to, že příliš mnoho Rusů by rádo žilo naráz jak v tržních podmínkách, tak v socialismu.
The problem they face in creating viable policies is that too many Russians want to live simultaneously under both market conditions and socialism.
Dolar by se samozřejmě naráz propadl, a to pořádně - což by ale stačilo snížit deficity, respektive přilákat kapitál, který by využil devalvovaného dolaru.
Of course the dollar would fall in no time, and substantially so - enough to shrink the deficits or bring in capital to take advantage of a now undervalued dollar.
A asijská. Rozvíjejícím se ekonomikám světová ekonomika naráz zhořkla.
The world economy turned sour for emerging markets.
Velikost problému a fakt, že postihnul naráz tolik zemí, a stejně tak i obrovské potíže s jakýmkoliv řešením, to vše volá po co nejrychlejší akci.
The size of the problem, the fact that it hits so many countries at the same time, and the great difficulty of doing something about it all call for confronting it as soon as possible.
Tento daleký horizont je zcela přiměřený; názor, že je možné tento problém vyřešit naráz, tady neplatí, protože demografické procesy jsou velice zdlouhavé a právě nyní se nacházejí ve zcela opačných trendech.
That long horizon is entirely appropriate; the view that the problem can be solved once we get there does not work because demographics is a slow process which now is on a very adverse trend.
Protože však mnozí odborníci zajišťující IVF přenášejí naráz dvě nebo tři embrya, aby zvýšili šance na otěhotnění, jsou běžnější dvojčata a vícenásobné porody, což určité zvýšení rizika přináší.
However, because many IVF practitioners transfer two or three embryos at a time to improve the odds of a pregnancy occurring, twins and higher multiple births are more common, and carry some additional risk.
Vláda bojuje nejméně ve dvou válkách naráz - snaží se postavit hluboce zakořeněné oligarchii, zatímco musí odrážet nepřátelského východního souseda.
The government is fighting at least two wars simultaneously - taking on a deeply entrenched oligarchy, while trying to fend off its hostile eastern neighbor.

Are you looking for...?