English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napíchnout IMPERFECTIVE VERB napichovat

napíchnout Czech

Meaning napíchnout meaning

What does napíchnout mean in Czech?

napíchnout

skewer, impale, spike (pro)bodnutím zdvihnout tak, že je možno daný předmět bez dalšího doteku odnést nebo jím manipulovat hovor., slang. umístit (k někomu) odposlouchávací zařízení

Translation napíchnout translation

How do I translate napíchnout from Czech into English?

napíchnout Czech » English

stick spike skewer impale gore wiretap transfix spit empale

Synonyms napíchnout synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napíchnout?

napíchnout Czech » Czech

podebrat nabrat nabodnout

Conjugation napíchnout conjugation

How do you conjugate napíchnout in Czech?

napíchnout · verb

Examples napíchnout examples

How do I use napíchnout in a sentence?

Movie subtitles

Ani se to tu nesnažte napíchnout, protože to všechno vyrvu.
Don't plant a wire in here, 'cause I'll tear it out.
Kdybych tu obludu dokázal napíchnout na hák, který je přivázaný k nůžkám, a pak ty nůžky shodil z římsy.
If I could impale the monster with my hook. fastened by a line to the scissors, then push the scissors off the ledge.
neumím, tati, napíchnout.
I'm not able, dad, to pierce.
Ještě by se nějaká hlava na kopí napíchnout dala!
There was more heads to stick on pikes.
Slyšel jsi o tom teplém odposlouchávači který dovedl napíchnout pouze telefon princezny?
Did you hear about the fag wiretapper. who could only tap a Princess phone?
ti taky jednoho napíchnout?
You want me to bait one up for you?
Snažím se napíchnout vidličkou poslední hrášek.
I'm trying to corner the last pea on my plate.
Možná se mi podařilo na to napíchnout!
Perhaps I've tapped into that!
Vyláká je na hladinu, kde je můžu napíchnout.
It brings them up to the surface where I can spear them.
Napíchnout se na projev prezidenta?
Jam the presidential address?
Měl jsem ho napíchnout tak, abych mohl nahrávat jejich rozhovory.
And my job was to rig a wire on him so I could record the conversation.
Norbergu, stihl ses napíchnout na telefon?
Norberg, did you get the tap on the phone?
Napíchnout jeho telefon.
Put a tap on his phone.
Když jsem byl kluk a jel jsem poprvé na ryby, musel jsem si sám napíchnout návnadu na háček.
I was very clumsy. When I was a kid, the first time I went fishing, I had to jury-rig my own line.

Are you looking for...?