English | German | Russian | Czech

klepeto Czech

Translation klepeto translation

How do I translate klepeto from Czech into English?

klepeto Czech » English

pincer nipper chela

Synonyms klepeto synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klepeto?

klepeto Czech » Czech

skoba kotva háček hák

Inflection klepeto inflection

How do you inflect klepeto in Czech?

klepeto · noun

+
++

Examples klepeto examples

How do I use klepeto in a sentence?

Movie subtitles

Musím si nechat dorůst klepeto.
I must grow a new claw.
Ale šlápla jsi mu na klepeto!
You stepped on his claw!
Klepeto?
Claw?
Bratr Kaj mi řekl, že byl zabiják. A zabiják je muž, který zabíjí jiné muže a užívá své klepeto jako nástroj k zabíjení.
Brother Kai told me that he was an assassin - an assassin, is a man that kills other men - and that he used his brace in order to kill these men.
A potom vzal moje klepeto a zabil bratra Tregora?
And you took my brace, and you killed Brother Tregor?
Polib mi klepeto!
Tell it to the claw!
Přišel o klepeto.
Well, look. He lost an arm.
Humří klepeto?
Lobster claw?
Polib mi klepeto!
Screw you!
Co je to za klepeto?
What's up with that claw?
To není klepeto, to je baseballová rukavice.
It's not a claw. It's a baseball glove.
Tak to asi dáme každýmu hostu jedno klepeto a brčko a necháme je to maso vycucnout.
I guess we could give each guest a claw and a straw, let him suck the meat out.
Krabí klepeto.
Crab claw.
Krabí klepeto.
It was. - Crab claw.

Are you looking for...?