English | German | Russian | Czech

klečenka bahenní Czech

Translation klečenka bahenní translation

How do I translate klečenka bahenní from Czech into English?

klečenka bahenní Czech » English

cinclidium moss

Examples klečenka bahenní examples

How do I use klečenka bahenní in a sentence?

Movie subtitles

Hlavu pryč, ty zatracená bahenní želvo!
Cheer off, you blasted mud turtle!
Dost, abych měl naději, bahenní zimnice a žlutá zimnice, mají z počátku stejné příznaky.
Well, enough to give me some hope. Swamp fever and yellow fever have the same symptoms in the beginning.
Jestli je to bahenní zimnice, tak teplota ustoupí, jestli je to žlutá zimnice..
If it's swamp fever, her temperature will break. If it's yellow fever.
Tancujte, vy bahenní želvy, tancujte!
Dance, you mud turtles, dance!
Obden bahenní zábaly.
Mud bath every other day.
Vzpomeň si na jeho studium tření mloků v bahenní lázni.
Remember his studies of salamanders spawning in a mud bath?
Říkají, že je to bahenní horečka.
Well, some people say it is the marsh fever, sir.
Anebo bahenní zimnici do Indiany.
Or introduce jungle rot to Indiana.
Nebojte se, to je bahenní plyn.
Don't be scared. That's just marsh gas.
Občas dostal jeden z jeho záchvatů. a museli jsme ho nést dolů k bahenní lázni.
Sometimes he would get one of his spasms. and we had to carry him down to the mud bath.
Zatímco jste tu. možná, by jste si mohl dátt bahenní lázeň.
While you are here. maybe you should take some mud baths. No, thanks.
Bahenní lázně?
Mud baths?
Ta bahenní lázeň.
That mud business.
Ale nutno uznat, že bahenní lázně jsou také skvělé.
And the mud baths were marvellous. Hot mud really relaxes the nerves.

News and current affairs

JAKARTA - Přívalový déšť letos v Myanmaru vyvolal bahenní sesuvy, které smetly stovky domů a zapříčinily rozsáhlou zkázu úrody.
JAKARTA - Pada awal tahun ini di Myanmar, hujan deras menyebabkan tanah longsor yang menghabiskan ratusan rumah dan menyebabkan kerusakan hasil panen berskala besar.

Are you looking for...?