English | German | Russian | Czech

flirtovat s Czech

Translation flirtovat s translation

How do I translate flirtovat s from Czech into English?

flirtovat s Czech » English

flirt with

Synonyms flirtovat s synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flirtovat s?

flirtovat s Czech » Czech

koketovat s

Examples flirtovat s examples

How do I use flirtovat s in a sentence?

Simple sentences

Dívej se na , když s tebou mluvím!
Look at me when I talk to you!
Když si půjčujeme peníze, musíme souhlasit s podmínkami.
When we borrow money, we must agree on the conditions.
Nesouhlasím s ním.
I don't agree with him.
s ním nesouhlasím.
I don't agree with him.
S tímto hloupým chováním musíš skončit.
You must put an end to this foolish behavior.
Ačkoliv chápu, co říkáš, souhlasit s tebou nemůžu.
While I understand what you say, I can't agree with you.
Nemohu než říci, že s vámi souhlasím.
I can only say that I agree with you.
Raději bych si s tebou promluvil v soukromí.
I would prefer to speak to you in private.
Mohl jsem se s tebou setkat na letišti.
I could've met you at the airport.
Byla bych se s tebou mohla potkat na letišti.
I could've met you at the airport.
K našemu překvapení přišel Tom na náš večírek s Mary.
To our surprise, Tom came to our party with Mary.
Půjdu s tebou k mostu.
I'll go with you as far as the bridge.
Půjdu s vámi k mostu.
I'll go with you as far as the bridge.
Smíchej mléko s vejci.
Blend milk and eggs together.

News and current affairs

Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě, kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté, zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy.
Similar demands were heard all over Europe, where the anti-Nazi or anti-fascist resistance was often led by leftists, or indeed Communists, and prewar conservatives were frequently tainted by collaboration with fascist regimes.
Stalin se spokojil s impériem ve východní Evropě.
Stalin was content to settle for an empire in Eastern Europe.
Taková omezení svobody se po svém přijetí nesetkala s příliš silným veřejným odporem.
Such restrictions on freedom did not meet with much public opposition when they were adopted.
Zaprvé se musíme ujistit, že daná legislativa, která se vypořádává s výzvou terorismu, je striktně přechodná.
First, we must make certain that the relevant legislation to meet the challenge of terrorism is strictly temporary.
Tím spíš je třeba, aby se demokraté při obhajobě svých hodnot chovali důstojně - v prvé řadě tím, je budou jednat v souladu s nimi.
That is all the more reason for democrats to stand tall in defending our values - first and foremost by acting in accordance with them.
Pokud však jde o standardy - jako jsou normy upravující bezpečnost, zdraví a životní prostředí -, jsou požadavky spojené s přístupem na trhy brutální a černobílé: buďto zavedený standard splníte, nebo nebudete prodávat.
But, when it comes to standards - such as those governing safety, health, and the environment - the market-access requirements are brutal and binary: either you meet the established standard or you do not sell.
Náš výzkum ukazuje, že když dohody o vzájemném uznávání obsahují restriktivní pravidla o původu, pak se zvyšuje vnitroregionální obchod - na úkor obchodu s jinými zeměmi - a nejvíce tím trpí rozvojové státy.
Indeed, our research shows that when mutual-recognition agreements include restrictive rules of origin, intra-regional trade increases - at the expense of trade with other countries - and that developing countries tend to suffer most.
Kdyby EU a USA učinily tyto dva závazky, zbytek světa by mohl sledovat jednání o TTIP nikoliv s obavami, nýbrž s nadějí.
If the EU and the US made these two commitments, the rest of the world could follow the TTIP negotiations with hope, rather than trepidation.
Kdyby EU a USA učinily tyto dva závazky, zbytek světa by mohl sledovat jednání o TTIP nikoliv s obavami, nýbrž s nadějí.
If the EU and the US made these two commitments, the rest of the world could follow the TTIP negotiations with hope, rather than trepidation.
Situace Ameriky s ohledem na běžný účet se skutečně upevnila, navzdory zhodnocování dolaru v reakci na poptávku po jistotě.
Indeed, America's current-account position strengthened despite the dollar's appreciation in the face of safe-haven demand.
Krátkodobě deficit běžného účtu USA přetrvá, s bilaterálními přebytky hospodaří kterákoli země.
In the short run, the US current-account deficit will remain, regardless of which country runs bilateral surpluses.
Od dob, kdy se na konci 40. let prvně objevil po boku dr. Chaima Weizmanna během boje za židovskou státnost a suverenitu, nebylo mnoho těch, kdo by dokázali vyjádřit sionistické a později izraelské zájmy s porovnatelnou výmluvností a přesvědčením.
Since he first appeared at the side of Dr. Chaim Weizmann in the late 1940's during the struggle for Jewish statehood and sovereignty, few people could articulate the Zionist and later the Israeli case with comparable eloquence and conviction.
Jako velvyslanec ve Spojených státech a v OSN a později ministr zahraničí zastupoval Izrael, s nímž se mohla ztotožnit světová liberální představivost.
As Ambassador to the United States and the UN, and later as Foreign Minister, he represented an Israel with which the world's liberal imagination could identify.
Jen vzácně malou zemi zastupoval státník takového světového formátu: srovnávat lze snad jen s Tomášem Masarykem a Janem Smutsem.
Rarely has a small country been represented by a statesman of such world stature: only Thomas Masaryk and Jan Smuts come to mind to compare with him.

Examples flirtovat s in Czech examples

How do I translate flirtovat s into Czech?

Simple sentences

Let's try something.
Zkusme něco!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dneska je 18. června a je Muiriel narozeniny!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dnes je 18. června a Muiriel narozeniny!
I can't tell her now. It's not that simple anymore.
Nemůžu to teď říct. to není tak jednoduché.
No, he's not my new boyfriend.
Ne, on není můj nový přítel.
Thanks, that's all.
Děkuji, to je vše.
It's too expensive!
Je to příliš drahé!
It's cold.
Je zima.
It's cold.
Je chladno.
She's really smart, isn't she?
Je opravdu chytrá, že?
It's driving me crazy.
Hrozně to štve.
It's all dark outside.
Venku je naprostá tma.
He's sleeping like a baby.
Spí jako nemluvně.
Forget it. It's not worth it.
Zapomeň na to. Nestojí to za to.

Movie subtitles

In your head.. there's still a bullet there.
Máš v hlavě kulku.
It's about time.
Je na čase, aby se vaše rodina sešla.
It's not public.
Tohle není veřejná toaleta.
Maybe he's not the same person?
Nebo se pletu?
No, it's not mine. We just live in the basement for rent.
Ne, my bydlíme v suterénu.
This house is a rich person's house, right?
Majitelka je bohatá, ne?
Why'd you piss at stranger's house?
Proč jste se vyčural na našem domě?
What is this. So is he saying that he's a dog? Wha?
Chcete říct, že jste pes?
That's right. I'm a dog.
Jo, jsem pes.
It's not like it was hard to live or even starve to death.
Nevypadá na to, že by vedla těžký život, nebo umírala hlady.
She's capable of that. Your mom does whatever she wishes.
Zbaví se všeho, aby dosáhla svých cílů.
It's not in your fridge?
Nemáte nějaké u vás doma?
Didn't Galchi teach you that it's bad to steal clothes?
Kal-chi nenaučil, že krást se nemá?
Where's Eunchae?
Eun-chae, vzbuď se! Kde je Eun-chae?

News and current affairs

One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Even the United States abrogated indexation clauses in bond contracts during the Great Depression of the 1930's.
Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech.
Some have argued instead that gold's long upward march has been partly driven by the development of new financial instruments that make it easier to trade and speculate in gold.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
In my view, the most powerful argument to justify today's high price of gold is the dramatic emergence of Asia, Latin America, and the Middle East into the global economy.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
So, yes, there are solid fundamentals that arguably support today's higher gold price, although it is far more debatable whether and to what extent they will continue to support higher prices in the future.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
That is why the war's great hero, Winston Churchill, was voted out of office in the summer of 1945, even before Japan surrendered.
Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
A different kind of revolution was taking place in Europe's former colonies in Asia, where native peoples had no desire to be ruled once more by Western powers, which had been so ignominiously defeated by Japan.
Jiný typ revoluce se odehrával v bývalých evropských koloniích v Asii, kde domorodé národy neměly zájem nechat si znovu vládnout západními mocnostmi, tak potupně poraženými Japonskem.
The rot began during the 1980s, under Ronald Reagan and Margaret Thatcher.
Tento rozkladný proces započal v 80. letech za vlády Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové.
The extraordinary reception of Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century shows how keenly the consequences of the collapse of the left have been felt.
Mimořádné přijetí knihy Thomase Pikettyho Kapitál v jednadvacátém století ukazuje, jak intenzivně jsou vnímány důsledky kolapsu levice.
Eventually, I invested in Space Adventures, the company that organized Shuttleworth's trip into space.
Konečně jsem investovala do Space Adventures, společnosti, která Shuttleworthův výlet do kosmu organizovala.
But the West's key features, democracy and the rule of law, have taken a far more severe battering at the hands of their defenders than by their attackers.
Zásadní znaky Západu, demokracie a právní řád, však utrpěly víc v rukou jejich obhájců než těch, kdo na útočí.
Some of today's restrictions on habeas corpus and civil liberties have sunset clauses restricting their validity; all such rules should be re-examined by parliaments regularly.
Některá z dnešních omezení habeas corpus a občanských svobod mají doložky o dočasnosti, které omezují jejich platnost; všechny takové předpisy by měly pravidelně prověřovat parlamenty.
Pakistan remains a sanctuary for Al Qaeda and some of the world's other most dangerous terrorists.
Pákistán zůstává útočištěm al-Káidy i některých nejnebezpečnějších světových teroristů.
With mutual recognition, the EU and the US would accept each other's standards or conformity-assessment procedures, allowing firms to adhere to the less stringent requirements in each area.
V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti, takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky.

Are you looking for...?