English | German | Russian | Czech

flirtovat Czech

Translation flirtovat translation

How do I translate flirtovat from Czech into English?

Synonyms flirtovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flirtovat?

flirtovat Czech » Czech

koketovat laškovat dělat poklony

Conjugation flirtovat conjugation

How do you conjugate flirtovat in Czech?

flirtovat · verb

Examples flirtovat examples

How do I use flirtovat in a sentence?

Movie subtitles

Budu s nimi flirtovat a dostanu je do svého pokoje.
Suppose I flirt with them and they come to my room. Then what?
Musíte flirtovat?
Must you flirt?
Někteří muži se snaží flirtovat se ženami, kdykoliv mají příležitost.
Some men think it's their duty to flirt with women.. whenevertheyhavethe chance.
Bylo hloupé a nedůstojné takhle flirtovat s někým úplně neznámým.
It was silly and undignified, flirting like that with a complete stranger.
Když jsem se snažil s vámi flirtovat, došlo vám to hned.
You were quick enough to spot a routine friendly pass when I made it.
Zakazuji ti flirtovat s Paulem.
You are not to flirt with Paul. I forbid it.
Flirtovat?
Flirt?
Nechtěla byste flirtovat?
Would you like to flirt?
Mám se chovat přirozeně a přitom s vámi flirtovat?
You want me to act natural and flirt with you at the same time?
Flirtovat s nimi, samozřejmě.
What'll we do? - Why, flirt with them, of course.
Tři týdny se s ním snažím flirtovat.. ale on ignoruje, chová se, jako bych neexistovala. Je to tak těžké.
For three weeks I've been trying to flirt with him. but he just snubs me, behaves as if I didn't exist.
Flirtovat s .
Flirting with her yourself.
S vámi nebudu flirtovat.
I wouldn't flirt with you.
Přestaňte flirtovat se svým přítelem u klavíru.
Stop flirting with your friend at the piano.

Are you looking for...?