English | German | Russian | Czech

agitace Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does agitace mean in Czech?

agitace

canvassing, electioneering, agitation, campaigning sociol., žurn., pol. organizované úsilí kanditátů či politických stran přesvědčit potenciální voliče, aby podporovali předložený program  "Republice více práce - to je naše agitace!" bylo prý heslo komunistické strany v roce 1946. med. stav rozrušenosti

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate agitace from Czech?

agitace Czech » English

agitation canvassing canvass

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate agitace in Czech?

agitace · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use agitace in a sentence?

Movie subtitles

Rád bych tady s vámi mluvil o problému bolševické agitace.
What I wanna talk to you about is this business of Bolshevik agitating.
To je nějaká komunistická agitace?
Is this communist talk?
Víte, základem pokroku je osvěta a agitace.
Propaganda is the basis for progress.
Jak přítel bych vám měl poradit, pane Skinnere. To zadržování informací v záležitosti národní bezpečnosti. je v tomto státě trestné jako zrada a protistátní agitace.
As a friend, I should advise you, Mr. Skinner. that withholding information on matters of national security. is punishable under this country's laws of treason and sedition.
Tomu říkám agitace.
This is some pitch, all this.
Vaše agitace málem stála čestné slovo.
Did you know, your agitation almost cost me my parole?
Agitace je věcí minulosti.
Agitation is a thing of the past.
Tohle je soukromý interní záznam o používání agitace v SA!
This was a private internal memo about using agitation in the SA!
Když byl Portillo ještě mladou a neznámou konzervativní nadějí, byl vyhlášený pro své úžasně energetické agitace.
When Michael Portillo was a young and unknown Tory hopeful, he was noted for his amazingly energetic canvassing.
Komunistická agitace?
Communist agitation?
Rostoucí úroveň agitace doprovázené nečekanými výbuchy nadlidské síly.
Increasing levels of agitation. accompanied by explosive outbursts of inhuman strength.
Tento přenos energie na mikroskopické úrovni za následek zvýšení molekulární agitace, jenž nazýváme entropií.
At the microscopic level, this transfer of energy results in increasing molecular agitation, which we call entropy.
Mám tajnou zbraň. Agitace.
I have a secret weapon, canvassing.
Není nic lepšího než stará dobrá osobní agitace.
Nothing better than good old-fashioned door-to-door campaigning.

Are you looking for...?