English | German | Russian | Czech

a long shot English

Translation a long shot in Czech

How do you say a long shot in Czech?

a long shot English » Czech

malá šance na výhru

Are you looking for...?

a | long | shot