English | German | Russian | Czech

a big shot English

Translation a big shot in Czech

How do you say a big shot in Czech?

a big shot English » Czech

papaláš

Are you looking for...?

a | big | shot